Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

 


 

Znak sprawy: OAiE-271-1P-1/17                                                   Zakopane, 22.05.2017 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA UDZIELNIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN.:
„Operator koparko – ładowarek wszystkich typów kl. III
oraz koparek jednonaczyniowych kl. III”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

            W dniu 22.05.2017 r. w siedzibie PUP Zakopane o godz. 09:00 w obecności członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem
nr 2017/V/1 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług szkoleniowych.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/1P-1/17

ZTSH TISBUD

Jarosław Gargula

ul. Jana Pawła II 35

33-300 Nowy Sącz

Cena brutto za zrealizowanie usługi

dla 1 osoby  -  3 685,00 zł

Termin wykonania zamówienia

10.07.2017 – 21.08.2017 r.

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 19.04.2017 na kwotę 28 800 zł brutto.


 

Zakopane, 15.05.2017 r.

ZMIANA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

Nr sprawy: PUP-OAIE-271-1P-1/17

 

 

Dotychczasowy zapis w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. „e” SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze określonym
w programie nauczania dostarczonym przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS. Jedna godzina zegarowa (60 min.) obejmuje jedną godzinę lekcyjną trwającą 45 minut i 15 minut przerwy. Miesięczny wymiar godzin zegarowych powinien wynosić nie mniej niż 150 godzin. Istnieje możliwość kumulowania przerw, za wyjątkiem łączenia przerw pomiędzy zajęciami i skumulowania ich na końcu danego dnia.

 


 

Zakopane, 11.05.2017 r.

                         (miejscowość i data)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 1/ 17

1.   Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

ul. Ks. Stolarczyka 14

34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest „Kurs operatora koparko – ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III” dla max.  8 osób

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2017 r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania przez instytucję szkoleniową potwierdzenia możliwości przeprowadzania szkoleń wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz programu szkolenia zatwierdzonego przez ten Instytut,

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem ankiety dołączonej do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)  dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć teoretycznych, w liczbie umożliwiającej takie rozpisanie planu szkolenia, aby czas realizacji zajęć przez jednego wykładowcę nie przekraczał czterech godzin dziennie, ponadto wykładowcy winni posiadać:

- wyższe wykształcenie techniczne,

- przygotowanie pedagogiczne,

- doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności

oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają:

- min. średnie wykształcenie techniczne,

- uprawnienia najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności lub w przypadku specjalności, dla których obowiązującymi uprawnieniami dla operatorów są uprawnienia klasy trzeciej lub bez klasy, co najmniej dwuletni staż pracy instruktora przy obsłudze przedmiotowej maszyny.

Zarówno wykładowcy jak i instruktorzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne lub/i praktyczne
z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia)
z właściwej specjalności.

W przypadku wykazania osoby, która będzie prowadzić zagadnienia z różnych specjalności należy dowieść dla niej przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia z każdego zakresu zajęć oddzielnie.

Wykonawca musi dysponować taką liczbą wykładowców i instruktorów, aby zapewnić prawidłową, efektywną oraz terminową realizację usługi szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość, wskazane jest posiadanie odpowiednich dublerów instruktorów. Załącznik nr 3 do SIWZ,

f)   dostosowania wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem). Na spełnienie warunku Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował:

a)      pomieszczeniami przystosowanymi do zajęć teoretycznych,

b)      sprawną technicznie koparko-ładowarką wszystkich typów kl. III w ilości, co najmniej 1 szt. oraz koparką jednonaczyniową kl. III w ilości co najmniej 1 szt.;

c)      placem manewrowym przystosowanym do realizacji zajęć praktycznych- zał. nr 4 do SIWZ,

g) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz ankiety oceniającej przebieg szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)  oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)   wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

1) koszt szkolenia – max 60 pkt

2) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - max 20 pkt

3) miejsce szkolenia – max 20 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad. 1  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto spośród

        wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

C =  --------------------------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych punktów

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Ad. 2 Wymagany minimalny warunek: przeprowadzenie jednego kursu z zakresu tematyki szkolenia tj. kurs operatora koparko ładowarki lub koparki jednonaczyniowej, przez każdą osobę skierowaną do realizacji zamówienia. Punktowana będzie liczba kursów (ponad minimalny warunek) obejmujących zakresem tematycznym kurs operatora koparko ładowarki lub koparki jednonaczyniowej, przeprowadzonych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykazanych w zał. Nr 3 do SIWZ - zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca, aby otrzymać punkty w tym kryterium musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające realizację szkoleń przeprowadzonych przez osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego.

Brak niezbędnych informacji lub dokumentów potwierdzających realizację szkoleń przez osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego będzie skutkować brakiem przyznania lub mniejszą ilością punktów przyznanych w tym kryterium.

Punkty przyznane poszczególnym osobom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę osób zgłoszonych do realizacji szkolenia.

Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oceniane będzie w sposób następujący:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Liczba przeprowadzonych

kursów przez osoby wskazane do realizacji zamówienia

2-5 kursów

5 pkt

6 –10  kursów

10 pkt

11 -15 kursów

15 pkt

16  kursów i więcej

20 pkt

Ad.3 Ocena tego kryterium nastąpi w oparciu o podane w Programie szkolenia miejsce zajęć praktycznych i teoretycznych i będzie przeprowadzana w następujący sposób.

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Powiat województwa małopolskiego, w którym będzie realizowana usługa szkoleniowa

tatrzański, nowotarski

20 pkt

suski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, m. Nowy Sącz

15 pkt

wadowicki, krakowski, m. Kraków, wielicki, bocheński, proszowicki, brzeski

10 pkt

 gorlicki, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski

5 pkt

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych powyżej kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = C+D+M

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium Koszt szkolenia,

D – ilość punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,

M – ilość punktów uzyskanych w kryterium Miejsce szkolenia

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Anna Gąsienica, tel.18 20 217 98, e-mail: areszel[at]pup.zakopane.org.pl

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

 OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Operator koparko – ładowarek wszystkich typów kl. III

oraz koparek jednonaczyniowych kl. III”

znak sprawy: OAiE-271-1P-1/17.

Nie otwierać przed godz. 09.00 w dniu 22.05.2017 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2017 r. o godz. 09:00.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

9. Termin zwiazania ofertą: 30 dni

10.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 5 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE- 271 - 19 / 18

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:

a)      Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,

b)      Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 12,

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Konkretne daty zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą, jednakże nie mogą przekraczać wskazanego powyżej okresu.

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.12.2017 r na kwotę 19 800,00 zł brutto ze środków  BUDŻETU
 2. W dniu 08.12.2017 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej PUP Zakopane  http:/ bippupzakopane.pl,  oraz na tablicy informacyjnej PUP w Zakopanem.     
  Do siedziby Urzędu wpłynęły następujące oferty:

                        1)   MK Marek Kurek

                        2)   Elit Clean Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz s.c.,

                        3)   ECO CLEAN Wojciech Słowakiewicz.,

                        4)  F.H. „Higiena System”.,

                        5)  PHU „CLEANEX”

 

 

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

 

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

MK Marek Kurek

Niegoszowice, ul. Ogrodowa 32, 32-064 Rudawa

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 36 752,40 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 63,10

4.2

ELIT CLEAN

Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz s.c.

ul. Kowaniec 52A

34-400 Nowy Targ

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 28 044,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 76,48

4.3

ECO CLEAN Wojciech Słowakiewicz, ul. Nadwodnia 26, 34-400 Nowy Targ

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 19 800,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 80,00

4.4

F.H „Higiena System” Małgorzata Wypychowska-Ignacok, ul. Ks. Stolarczyka 8/10, 34-500 Zakopane

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 35 424,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 54,72

4.5

PUH CLEANEX

Waldemar Rogodziński

Ul. Poznańska 74, lok 106

 62-510 Konin

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 23 616,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 87,07

 

 

 

 

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: PUH Cleanex Waldemar Rogodziński z siedzibą w Koninie, ul. Hutnicza 1.

 

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta z poz. 4.5 uzyskała  87,07 punktów.      Wybrany Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami Urzędu i otrzymała największą liczbę punktów.

 

7.   Postępowanie prowadził (data i podpis): 19.12.2017 r.  Katarzyna Guńka

 

 


 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 20 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 9 - 8 / 17

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business,
MS Office 2016 Proffesional

      Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) ……………………………………………

 1. 2.       Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.12.2017 r. na kwotę 32 000,00 zł

ze środków  Funduszu Pracy.

 1. 3.       W dniu 04.12.2017 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z

zapytaniem ofertowym: / zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pupzakopane.pl przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP Zakopane.

 

 

 1. 4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

 

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

CORSOFT Andrzej Korzeniewski
ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa

Cena ofertowa brutto 32 928,33 zł

4.2

IT SERWIS Jacek Nowak
Żychlin, Osiedle Słoneczne 102,
62-571 Stare Miasto

Cena ofertowa brutto 32 743,83 zł

4.3

KLINIKA komputerowa

Ul. Piłsudskiego 8,
34-240 Jordanów

Cena ofertowa brutto 31 885,29 zł

 

 1. 5.    Po dokonaniu oceny warunków, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia,
  oraz po badaniu i ocenie ofert, proponuje się udzielenie zamówienia wykonawcy: KLINIKA komputerowa
  Damian Buksa
  ,ul. Piłsudskiego 8, 34-240 Jordanów za cenę  31 885,29 zł.

 

 1. 6.    .Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: w wyznaczonym w specyfikacji terminie do    siedziby urzędu
  wpłynęły trzy oferty. Oferta z poz. 4.3 opiewa na najniższą cenę, która mieści się w kwocie, jaką Urząd miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania, oraz wedle kryteriów oceny ofert zamieszczonej w specyfikacji ( 100% cena). Wybrany Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna  ze specyfikacją
  i z oczekiwaniami Urzędu .

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-19/18                                                                                                                           Zakopane, 19.12.2017 r.

 

                                                                                 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA UDZIELNIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI LOKALI PUP ZAKOPANE ORAZ CAZ ZAKOPANE

 

            W dniu 19.12.2017 r. o godz. 09:30 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług sprzątania.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

 

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/19/18

MK Marek Kurek

Niegoszowice,  ul. Ogrodowa 32,
32-064 Rudawa

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  3 062,70 zł

2/19/18

ELIT CLEAN S.C.

Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz S.C

ul. Kowaniec 52A

34-400 Nowy Targ

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  2 337,00 zł

3/19/18

ECO CLEAN

Wojciech Słowakiewicz

Ul. Nadwodnia 26

34-400 Nowy Targ

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  1 650,00 zł

4/19/18

F.H. „Higiena System”

Małgorzata Wypychowska-Ignacok

Ul. Ks. Stolarczyka 8/10

34-500 Zakopane

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  2 952,00 zł

5/19/18

PHU „CLEANEX”

Waldemar Rogodziński

Ul. Poznańska 74, lok 106

62-510 Konin

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  1 968,00 zł

 Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez nich ofert. Oferty zostaną także zbadane pod kątem kryteriów oceny wymienionych w zapytaniu ofertowym o cenę. Protokół z wyboru ofert wraz z przyznaną punktacją zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanych Wykonawców.

 


 

                                                                                                                                                                                                     Zakopane, 18.12.2018 r.

 

 Znak sprawy: PUP-OAiE-271-9-8/17

 

Dotyczy: zakup i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że dnia 18.12.2017r.,
z przyczyn niezależnych od Urzędu, nastąpiła rezygnacja telefoniczna z dostawy licencji na oprogramowanie dla PUP w Zakopanem, przez  Firmę KLINIA KOMPUTEROWA Damian Buksa, ul. Piłsudskiego 8, 34-240 Jordanów, która wygrała przetarg. Firma zobowiązała się w jak najszybszym czasie przesłać dodatkowo  rezygnację drogą mailową.

W związku z zaistniałą sytuacją , powierza się udzielenie zamówienia wykonawcy, który w drugiej kolejności spełnił warunki, wymienione w specyfikacji postępowania, czyli IT SERWIS Jacek Nowak, Żychlin, Osiedle Słoneczne 102, 62-571 Stare Miasto.

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-9-8/17                                                        Zakopane, 12.12.2017 r.

 

                                                                                 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA
„ZAKUP I DOSTAWA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MS OFFICE 2016  DLA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM”

 

 

            W dniu 12.12.2017 o godz. 09:15 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. oprogramowania.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

 

 

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/9-8/17

CORSOFT Andrzej Korzeniewski ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa

Cena ofertowa brutto 32 928,33zł

 

2/9-8/17

IT SERWIS Jacek Nowak Żychlin, Osiedle Słoneczne 102,
 62-571 Stare Miasto

Cena ofertowa brutto 32 743,83zł

 

3/9-8/17

KLINIKA komputerowa ul. Piłsudskiego 8, 34-240 Jordanów

Cena ofertowa brutto 31 885,29zł

 

 

 

W wyznaczonym w specyfikacji terminie (tj. 12.12.2017 do godz. 9:00) do siedziby Urzędu wpłynęły trzy oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez nich ofert pod kątem kryteriów oceny wymienionych w specyfikacji. Protokół z wyboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanych Wykonawców.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Guńka,

tel. 18/20-217-98

 

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-1P-2/17                                                                             Zakopane, 08.08.2017 r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA UDZIELNIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN.:
„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C i D”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

            W dniu 08.08.2017 r. w siedzibie PUP Zakopane o godz. 09:00 w obecności członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem
nr 2017/V/1 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług szkoleniowych.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/1P-2/17

Liga Obrony Kraju

Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

ul. Pomorska 2

30-039 Kraków

Cena brutto za zrealizowanie wszystkich rodzajów kursów określonych w formularzu ofertowym –  134 134,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 21.08.2017 – 26.10.2017 r.

 

2/1P-2/17

Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkolenie Kierowców Nauka jazdy Grzegorz Hołowczak

ul. Rynek 18A,

34-240 Jordanów

Cena brutto za zrealizowanie wszystkich rodzajów kursów określonych w formularzu ofertowym –  133 594,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 16.08.2017 – 15.12.2017 r.

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 19.07.2017 na kwotę 140 100,00 zł brutto.

 


 

Zakopane, 28.07.2017 r

           (miejscowość i data)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 2/ 17

1.   Zamawiający:

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

ul. Ks. Stolarczyka 14

34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: http://www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C i D zorganizowane łącznie dla 25 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszu Pracy

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 15.12.2017 r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem ankiety dołączonej do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)    dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć posiadającymi:

- doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia) z właściwej specjalności,

-  uprawnienia do wykonywania działalności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U z 2016 r. poz. 280)

f)   posiadania doświadczenia w postaci przeszkolonych min. 10 osób w ciągu ostatnich 12 m-cy licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

g)    dysponowania wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem). Na spełnienie warunku Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował:

a)      pomieszczeniami przystosowanymi do zajęć teoretycznych,

b)      odpowiednim potencjałem technicznym do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

h) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz ankiety oceniającej przebieg szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i  doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)  oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5)   oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)   oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)   wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

1) Doświadczenie Wykonawcy – max. 20 pkt

2) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług – max 20 pkt,

3) Koszty szkoleń – max 60 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad 1 Przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę:

 posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeszkolonych osób) musi być przynajmniej 10 ( na podstawie dołączonych dokumentów)

- od 10 do 50 przeszkolonych osób - 5 pkt

                 - od 51 do 100 przeszkolonych osób- 10 pkt

                 - d 101 i więcej przeszkolonych osób – 20 pkt

Ad 2 Przy ocenie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług będą brane pod uwagę:

a) posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia:

                 - instytucja szkoleniowa, która posiada certyfikat jakości usług otrzyma – 10 pkt

                 - brak certyfikatu jakości usług – 0 pkt

b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty:

                 - instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację kuratora oświaty otrzyma – 10 pkt

                 - brak akredytacji kuratora oświaty – 0 pkt

Ad 3 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Anna Gąsienica, tel.18 20 217 98, e-mail: areszel[at]pup.zakopane.org.pl

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej

 przyspieszonej dla kat. C i D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C i D”

znak sprawy: OAiE-271-1P-2/17.

Nie otwierać przed godz. 09.00 w dniu 08.08.2017 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2017 r. o godz. 08:30.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. 9.    Termin związania ofertą :30 dni
 2. 10.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. 11.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. 12.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-19/18                                                                                                                             Zakopane, 19.12.2017 r.

 

                                                                                 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA UDZIELNIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI LOKALI PUP ZAKOPANE ORAZ CAZ ZAKOPANE

 

            W dniu 19.12.2017 r. o godz. 09:30 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług sprzątania.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

 

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/19/18

MK Marek Kurek

Niegoszowice,  ul. Ogrodowa 32,
32-064 Rudawa

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  3 062,70 zł

2/19/18

ELIT CLEAN S.C.

Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz S.C

ul. Kowaniec 52A

34-400 Nowy Targ

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  2 337,00 zł

3/19/18

ECO CLEAN

Wojciech Słowakiewicz

Ul. Nadwodnia 26

34-400 Nowy Targ

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  1 650,00 zł

4/19/18

F.H. „Higiena System”

Małgorzata Wypychowska-Ignacok

Ul. Ks. Stolarczyka 8/10

34-500 Zakopane

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  2 952,00 zł

5/19/18

PHU „CLEANEX”

Waldemar Rogodziński

Ul. Poznańska 74, lok 106

62-510 Konin

Cena brutto za zrealizowanie usług sprzątania

za m-c  -  1 968,00 zł

 Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez nich ofert. Oferty zostaną także zbadane pod kątem kryteriów oceny wymienionych w zapytaniu ofertowym o cenę. Protokół z wyboru ofert wraz z przyznaną punktacją zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanych Wykonawców.

 

 


 

                                                                                                                                                                                                     Zakopane, 18.12.2018 r.

 

 Znak sprawy: PUP-OAiE-271-9-8/17

 

Dotyczy: zakup i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że dnia 18.12.2017r.,
z przyczyn niezależnych od Urzędu, nastąpiła rezygnacja telefoniczna z dostawy licencji na oprogramowanie dla PUP w Zakopanem, przez  Firmę KLINIA KOMPUTEROWA Damian Buksa, ul. Piłsudskiego 8, 34-240 Jordanów, która wygrała przetarg. Firma zobowiązała się w jak najszybszym czasie przesłać dodatkowo  rezygnację drogą mailową.

W związku z zaistniałą sytuacją , powierza się udzielenie zamówienia wykonawcy, który w drugiej kolejności spełnił warunki, wymienione w specyfikacji postępowania, czyli IT SERWIS Jacek Nowak, Żychlin, Osiedle Słoneczne 102, 62-571 Stare Miasto.

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-9-8/17                                                        Zakopane, 12.12.2017 r.

 

                                                                                 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA
„ZAKUP I DOSTAWA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MS OFFICE 2016  DLA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM”

 

 

            W dniu 12.12.2017 o godz. 09:15 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. oprogramowania.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

 

 

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/9-8/17

CORSOFT Andrzej Korzeniewski ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa

Cena ofertowa brutto 32 928,33zł

 

2/9-8/17

IT SERWIS Jacek Nowak Żychlin, Osiedle Słoneczne 102,
 62-571 Stare Miasto

Cena ofertowa brutto 32 743,83zł

 

3/9-8/17

KLINIKA komputerowa ul. Piłsudskiego 8, 34-240 Jordanów

Cena ofertowa brutto 31 885,29zł

 

 

 

W wyznaczonym w specyfikacji terminie (tj. 12.12.2017 do godz. 9:00) do siedziby Urzędu wpłynęły trzy oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez nich ofert pod kątem kryteriów oceny wymienionych w specyfikacji. Protokół z wyboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanych Wykonawców.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Guńka,

tel. 18/20-217-98

 

 


 

 

Znak sprawy: OAiE-271-1P-2/17                                                                             Zakopane, 08.08.2017 r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA UDZIELNIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN.:
„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C i D”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

            W dniu 08.08.2017 r. w siedzibie PUP Zakopane o godz. 09:00 w obecności członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem
nr 2017/V/1 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług szkoleniowych.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1/1P-2/17

Liga Obrony Kraju

Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

ul. Pomorska 2

30-039 Kraków

Cena brutto za zrealizowanie wszystkich rodzajów kursów określonych w formularzu ofertowym –  134 134,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 21.08.2017 – 26.10.2017 r.

 

2/1P-2/17

Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkolenie Kierowców Nauka jazdy Grzegorz Hołowczak

ul. Rynek 18A,

34-240 Jordanów

Cena brutto za zrealizowanie wszystkich rodzajów kursów określonych w formularzu ofertowym –  133 594,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 16.08.2017 – 15.12.2017 r.

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 19.07.2017 na kwotę 140 100,00 zł brutto.

 


 

Zakopane, 28.07.2017 r

           (miejscowość i data)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 2/ 17

1.   Zamawiający:

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

ul. Ks. Stolarczyka 14

34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: http://www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C i D zorganizowane łącznie dla 25 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszu Pracy

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 15.12.2017 r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem ankiety dołączonej do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)    dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć posiadającymi:

- doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia) z właściwej specjalności,

-  uprawnienia do wykonywania działalności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U z 2016 r. poz. 280)

f)   posiadania doświadczenia w postaci przeszkolonych min. 10 osób w ciągu ostatnich 12 m-cy licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

g)    dysponowania wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem). Na spełnienie warunku Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował:

a)      pomieszczeniami przystosowanymi do zajęć teoretycznych,

b)      odpowiednim potencjałem technicznym do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

h) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz ankiety oceniającej przebieg szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i  doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)  oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5)   oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)   oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)   wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

1) Doświadczenie Wykonawcy – max. 20 pkt

2) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług – max 20 pkt,

3) Koszty szkoleń – max 60 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad 1 Przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę:

 posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeszkolonych osób) musi być przynajmniej 10 ( na podstawie dołączonych dokumentów)

- od 10 do 50 przeszkolonych osób - 5 pkt

                 - od 51 do 100 przeszkolonych osób- 10 pkt

                 - d 101 i więcej przeszkolonych osób – 20 pkt

Ad 2 Przy ocenie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług będą brane pod uwagę:

a) posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia:

                 - instytucja szkoleniowa, która posiada certyfikat jakości usług otrzyma – 10 pkt

                 - brak certyfikatu jakości usług – 0 pkt

b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty:

                 - instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację kuratora oświaty otrzyma – 10 pkt

                 - brak akredytacji kuratora oświaty – 0 pkt

Ad 3 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Anna Gąsienica, tel.18 20 217 98, e-mail: areszel[at]pup.zakopane.org.pl

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E, kursy kwalifikacji wstępnej

 przyspieszonej dla kat. C i D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C i D”

znak sprawy: OAiE-271-1P-2/17.

Nie otwierać przed godz. 09.00 w dniu 08.08.2017 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2017 r. o godz. 08:30.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. 9.    Termin związania ofertą :30 dni
 2. 10.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. 11.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. 12.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 


 Zakopane 08.12.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Nr sprawy: OAiE-271-19  / 18

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
  2.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:

                 a)  Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,

                 b)  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 12,

w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Konkretne daty zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą, jednakże nie mogą przekraczać wskazanego powyżej okresu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

        Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) nie dotyczy

  3.  Termin realizacji zamówienia 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
  4.  Kryterium wyboru:  

                          a) 80% cena, Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt , pozostali oferenci będą oceniani wg                   następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 80 pkt = liczba uzyskanych punktów

        cena ofertowa brutto oferty badanej

 

                           b) 20% doświadczenie wykonawcy,  ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie dołączonych do      oferty referencji:

Liczba prawidłowo wykonanych usług  1-5   - 10 pkt

Liczba prawidłowo wykonanych usług 6 i więcej – 20 pkt

 

5.  Inne istotne warunki zamówienia:

     Warunki udziału w postępowaniu:

               a) minimalne doświadczenie Wykonawcy  w postaci zrealizowania min. dwóch usług sprzątania.

               b) używanie przez Wykonawcę wyłącznie środków czystości i artykułów higienicznych spełniających normy sanitarno –  epidemiologiczne oraz posiadających wymagane atesty PZH,

              c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek ZUS.

 

6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

a) wykaz min. 2 usług zrealizowanych bądź realizowanych przez Wykonawcę wraz z referencjami – załącznik nr 3 do zapytania,

b) wykaz środków czystości i artykułów higienicznych spełniających normy sanitarno –epidemiologiczne oraz posiadających wymagane atesty PZH – załącznik nr 4,

c) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS – załącznik nr 5,

d) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Dokumenty dotyczące ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej winny być podpisane przez osoby upoważnione, a następnie  zeskanowane. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

 

„Oferta cenowa na zakup usług sprzątania i utrzymania

czystości w lokalach PUP i CAZ w roku 2018

Nr postępowania: PUP-OAiE-271-19/18"

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego na dzienniku podawczym, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres * k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

8.  Miejsce i termin złożenia oferty: 19.12.2017 r.

Ofertę złożyć należy do dnia 19.12.2017 do godz. godz.: 9:00  na dzienniku podawczym w siedzibie  Urzędu lub na ww. adres poczty elektronicznej.

9. Termin związania ofertą  30 dni

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego:

      Katarzyna Guńka,  tel. 18 20 217 98, pok. 7

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 3 Wykaz usług.

4. Załącznik nr 4 Wykaz środków czystości.

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek ZUS.

6. Załącznik nr 6 Wzór umowy

*  niepotrzebne skreślić

 


 Zakopane, 04.12.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -9- 8 / 17

1.    Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.    Opis przedmiotu zamówienia : zakup i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business (29 szt.) lub równoważnych, MS Office 2016 Proffesional (3 szt.) lub równoważnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

 3.   Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

48300000-1 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

4.   Termin wykonania zamówienia: do 22.12.2017 r.

5.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oprogramowanie powinno zawierać:

W zakresie licencji:

-  licencja uprawniająca do korzystania z oprogramowania przez minimum 3 lata

- możliwość instalacji oprogramowania na dowolnych komputerach ( licencje nie powiązane z konkretnymi komputerami )

-możliwość używania wcześniejszych wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych opłat

W zakresie funkcjonalności:

Pakiet  MS Office 2016 Home & Business musi składać się z programów :

-  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

Pakiet MS Office 2016 Proffesional musi składać się z programów:

-Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access

Ponadto wypełnione i podpisane oświadczenia dostępne jako zał.1, zał.2, zał.3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym

6.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)  podpisany i wypełniony „ Formularz Ofertowy”, zał. nr 1,

b)  podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”, zał. nr 2,

c)  podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego oprogramowania, zał. nr 3,

d)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

e)  uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

7.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   100% cena

8.  Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98,

     k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl              

9.  Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Zakup i dostawa licencji na oprogramowania MS Office 2016 Home & Buisness, MS Office 2016 Proffesional dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem”.

Nr sprawy OAiE-271-9-8/17

Nie otwierać przed 12.12.2017”

  Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
12 grudnia 2017 roku, do godz. 900

 10.Termin związania ofertą : 30 dni


SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA na

„zakup i dostawę licencji na oprogramowanie MS Office 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem”

Nr sprawy: PUP-OAiE-271-9-8/17

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

1.1       Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, zwany dalej „PUP Zakopane” z siedzibą w: 34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem – Jana Gąsienicę Walczaka, ogłasza postępowanie na zadanie pn.: „Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business lub równoważnych, MS Office 2016 Proffesional lub równoważnych, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.”

1.2       Adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, godziny pracy Zamawiającego: od godziny 730 do godziny 1530, tel. 18/ 201 54 79, fax.  18/ 202 17 81, e-mail: , strona internetowa: www.pupzakopane.pl oraz www.bip.pupzakopane.pl.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyrektora PUP Zakopane nr 29/2014 z dnia 25.07.2014 r. z późn. zm.
 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OAiE-271-9-8/17. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 29 sztuk licencji na oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business oraz 3 sztuk licencji na oprogramowanie MS Office 2016 Proffesional, według określonej specyfikacji:

Kody według CPV:  
48300000-1
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

           Oprogramowanie  MS Office 2016 Home & Business

          Oprogramowanie  MS Office 2016 Proffesional

Oprogramowanie powinno zawierać:

W zakresie licencji:

- licencja uprawniająca do korzystania z oprogramowania przez minimum 3 lata

- możliwość instalacji oprogramowania na dowolnych komputerach ( licencje nie powiązane z konkretnymi komputerami )

-możliwość używania wcześniejszych wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych opłat

W zakresie funkcjonalności:

Pakiet  MS Office 2016 Home & Business musi składać się z programów :

-  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

Pakiet MS Office 2016 Proffesional musi składać się z programów:

-Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access

 5. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona zgodnie z „Formularzem ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie
z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. W formularzu ofertowym oprócz nazwy producenta, należy uzupełnić opis przedmiotu zamówienia o elementy najważniejsze w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia, oprogramowania zamienne (równoważne), inne niż określone w dokumentacji, o której mowa wyżej posiadają parametry techniczne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, o której mowa wyżej, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania odrzucona.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 1 (jedno) zadanie.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Termin wykonania zamówienia: 5 dni od podpisania umowy, z tym, że nie później niż do
  22 grudnia 2017 r. Termin wystawienia i dostarczenia faktury: do 22.12.2017 r.
  Termin płatności: 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po wcześniejszym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia, nie spełnia.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ustawy.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)    podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

2)    podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”, zał. nr 2,

3)    podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego oprogramowania, zał. nr 3,

4)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

5)    uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

6)    pełnomocnictwo w przypadku złożenia oferty wspólnej wykonawców lub podpisaniu oferty przez osoby nie ujawione w rejestrze sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej,

7)     podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami kraju, przedstawiają równoważne dokumenty i oświadczenia,

Wymagana forma wszystkich dokumentów dołączonych do oferty – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1   Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami  :

a)    w zakresie procedury przetargowej: Katarzyna Guńka, pok. Nr 7, tel.: 18/202-17-98, fax: 18/202-17-81, e-mail: ,

b)     w zakresie merytorycznym: Roman Popławski, pok. nr 12, tel. 18/202-17-99, fax: 18/202-17-81, e-mail: .

14.2    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przesłać lub składać
w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 8 - sekretariat.

14.3    Pisma, o których mowa wyżej można przekazywać: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14.4   Niniejsze postępowanie ogłoszono w dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pupzakopane.pl,

 1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Zakup i dostawa licencji na oprogramowania MS Office 2016 Home & Buisness, MS Office 2016 Proffesional dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-9-8/17.

Nie otwierać przed 12.12.2017”.

17.2    Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.3    Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być potwierdzone, „za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

17.4    Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

17.5     Jeżeli wykonawca składa dokumenty w języku obcym, zobowiązany jest załączyć do nich tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).

17.6     Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „osobie upoważnionej” należy przez to rozumieć osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z wypisu
z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy załączyć pełnomocnictwo mocujące do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu, wystawione przez osobę/osoby upoważnione (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem).

17.7    Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej (jeżeli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna).

17.8    Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

17.9    Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie (koperta) będzie zawierała dodatkowe oznaczenie: ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, natomiast wcześniej złożona oferta przetargowa, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana.

17.10   Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 8 w związku z art. 96 ustawy wszystkie oferty oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia składane przez Wykonawców w trakcie postępowania są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

17.11   Oferty nie podpisane lub takie, których treść nie odpowiada treści specyfikacji zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

17.12   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

18.1    Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godz. 900

18.2     Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert wyśle do wykonawców informację z otwarcia ofert na adresy e-mail podane w formularzach ofertowych.

18.3     Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

19.1    Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy.

19.2    Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

19.3     Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.4     Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej,
a jedynie w złotych polskich.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

20.1.    Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu.

20.1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 cena (brutto) – 100%.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brała udział komisja badania ofert  w składzie :

Danuta Brenkus - Kierownik Działu OAiE, Roman Popławski - Informatyk, Katarzyna Guńka - Pomoc Administracyjna

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

22.1    Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający sporządzi protokół, który niezwłocznie zostanie wysłany do wszystkich oferentów na wskazane w formularzach ofertowych adresy
e-mail. W wiadomości wysłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 ZATWIERDZONO:

 Zakopane, dnia 4 grudnia 2017 r.

 Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie wykonawcy.
 4. Wzór umowy.

Zakopane, 16.12.2016 r.PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 20 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 8 - 8 / 16

1.   Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz licencji Windows

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.11.2016 r. na kwotę 31 300,00 zł ze środków  Funduszu Pracy.

3. W dniu 01.12.2016 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym: / zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pupzakopane.pl przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP Zakopane.

1)   ..........................................................................................................................................................................

2)   ..........................................................................................................................................................................

3)   .........................................................................................................................................................................

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wrocław

Cena ofertowa brutto 33 339,15 zł

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: wykonawcy 13p Grzegorz Kociumbas z siedzibą we Wrocławiu za cenę 20 000 brutto oraz firmie Kserkop S
p. z o.o. z siedzibą w Krakowie
za cenę 10 762,50 zł.

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: w wyznaczonym w specyfikacji terminie do siedziby urzędu wpłynęła jedna oferta od firmy 13p Grzegorz Kociumbas. Złożona oferta była zgodna ze specyfikacją zamówienia, jednak jej wartość przekraczała wysokość środków, jakie Urząd przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia. Dlatego też PUP Zakopane przystąpił do negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę. Po wstępnych negocjacjach cena oferty nadal przewyższała wartość przeznaczoną na sfinansowanie dostawy sprzętu. Na podstawie rozeznania rynku, przeprowadzonego na wstępie postępowania, w celu oszacowania wartości zamówienia, stwierdzono, iż możliwy jest zakup urządzenia wymienionego w pkt 4.4 specyfikacji w bardziej atrakcyjnej cenie( o identycznych parametrach), aniżeli w ofercie złożonej w PUP. W związku
 z powyższym Wykonawcę 13 P Grzegorz Kociumbas poproszono o ponowne skalkulowanie oferty, bez urządzenia wymienionego w pkt 4.4. specyfikacji. Ponownie złożona oferta (w dniu 16.12.2016 r)  opiewa na kwotę 20 000 zł brutto, natomiast oferta złożona przez firmę Kserkop na urządzenie wielofunkcyjne (w dniu 16.12.2016 r.) opiewa na kwotę 10 762,50 zł brutto. Łączna wartość zamówienia w kwocie 30 762,50 zł mieści się w budżecie, jaki PUP Zakopane przeznaczył na sfinansowanie dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz licencji Windows.

 


 Zakopane, 01.12.2016 r.

                        (miejscowość i data)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 8 / 16

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, licencji Windows (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji)

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

30213100-6 Komputery przenośne, 30191400-8 Niszczarki, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30121100-4 Fotokopiarki, 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych

3.   Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2016 r.

4.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)        podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

b)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”, zał. nr 2,

c)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego sprzętu,
zał. nr 3,

d)        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

e)        uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   100% cena

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Anna Gąsienica , tel. 18 20 217 98
 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych
oraz licencji Windows dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-8/16

Nie otwierać przed 08.12.2016”

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
08 grudnia 2016 roku, do godz. 900

 1. Termin związania ofertą : 30 dni


Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert.


 

Zakopane, 23.11.2016 r.

             (miejscowość i data)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 7 / 16

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, licencji Windows (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji)

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

30213100-6 Komputery przenośne, 30191400-8 Niszczarki, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30121100-4 Fotokopiarki, 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych

3.   Termin wykonania zamówienia: do 19.12.2016 r.

4.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)        podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

b)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”, zał. nr 2,

c)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego sprzętu,
zał. nr 3,

d)        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

e)        uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   100% cena

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Anna Gąsienica , tel. 18 20 217 98
 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych
oraz licencji Windows dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-7/16

Nie otwierać przed 30.11.2016”

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
30 listopada 2016 roku, do godz. 900

 1. Termin związania ofertą : 30 dni.


PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 5 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 19 / 16

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:

a)      Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,

b)      Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 12,

w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Konkretne daty zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą, jednakże nie mogą przekraczać wskazanego powyżej okresu.

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.09.2016 r na kwotę 24 000,00 zł

ze środków  BUDŻETU

3.      W dniu 15.09.2016 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z

zapytaniem ofertowym,  zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej PUP Zakopane  http:/ bippupzakopane.pl /przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: ………………………………….  Do siedziby Urzędu wpłynęły następujące oferty:

1)   PUH Cleanex Waldemar Rogodziński,

2)   Elit Clean Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz s.c.,

3)   Gradiam Sp. z o.o.,

4) Platforma Usług Jerzy Piechowiak

 

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

 

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

 

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

PUH CLEANEX

Waldemar Rogodziński

Ul. Hutnicza 1

 62-510 Konin

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 19 188,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 90,00

4.2

ELIT CLEAN

Tomasz Rajski, Przemysław Piekarz s.c.

ul. Kowaniec 52A

34-400 Nowy Targ

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 46 051,20 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 53,33

4.3

GRADIAM Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 11/8

43-100 Tychy

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 53 874,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 28,49

4.4

Platforma Usług

Jerzy Piechowiak

Armii Krajowej 2/303

05-500 Piaseczno

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 26 568,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 67,78

 

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: PUH Cleanex Waldemar Rogodziński z siedzibą w Koninie, ul. Hutnicza 1.

 

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta z poz. 4.1 opiewa na najniższą cenę, która mieści się w kwocie, jaką Urząd miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wybrany Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami Urzędu i otrzymała największą liczbę punktów.

 

7.   Postępowanie prowadził (data i podpis): 28.09.2016 r.  Anna Gąsienica

                                                                                                                                                                                                   


 

Zakopane, 15.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Nr sprawy: OAiE-271-19  / 16

        W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164, z późn. zm.)         zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych

   1. Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

   2. Przedmiot zamówienia:

        Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:

              a)   Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,

              b)   Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 12,

            w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Konkretne daty zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą, jednakże nie mogą    przekraczać wskazanego powyżej okresu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

        Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) nie dotyczy

     3. Termin realizacji zamówienia 01.10.2016 – 30.09.2017 r

     4. Kryterium wyboru:  

a) 80% cena, Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt , pozostali oferenci będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 80 pkt = liczba uzyskanych punktów

        cena ofertowa brutto oferty badanej

 b) 20% doświadczenie wykonawcy,  ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie dołączonych do oferty referencji:

Liczba prawidłowo wykonanych usług  1-5   - 10 pkt

Liczba prawidłowo wykonanych usług 6 i więcej – 20 pkt

 5.       Inne istotne warunki zamówienia:

           Warunki udziału w postępowaniu:

a) minimalne doświadczenie Wykonawcy  w postaci zrealizowania min. dwóch usług sprzątania.

b) używanie przez Wykonawcę wyłącznie środków czystości i artykułów higienicznych spełniających normy sanitarno –epidemiologiczne oraz posiadających wymagane atesty PZH,

c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek ZUS.

6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

a) wykaz min. 2 usług zrealizowanych bądź realizowanych przez Wykonawcę wraz z referencjami – załącznik nr 3 do zapytania,

b) wykaz środków czystości i artykułów higienicznych spełniających normy sanitarno –epidemiologiczne oraz posiadających wymagane atesty PZH – załącznik nr 4,

c) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS – załącznik nr 5,

d) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Dokumenty dotyczące ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej winny być podpisane przez osoby upoważnione, a następnie  zeskanowane. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

 „Oferta cenowa na Zakup usług sprzątania i utrzymania

czystości w lokalach PUP i CAZ

Nr postępowania: PUP-OAiE-271-19/16"

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego na dzienniku podawczym, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adresareszel[at]pup.zakopane.org.pl

8.    Miejsce i termin złożenia oferty: 23.09.2016 r.

Ofertę złożyć należy do dnia 23.09.2016 do godz. godz.: 12:00  na dzienniku podawczym siedzibie  Urzędu lub na ww. adres poczty elektronicznej

9. Termin związania ofertą  30 dni

10.  Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego:

            Anna Gąsienica,  tel. 18 20 217 98, pok. 7

 


 


Zakopane, 20.10.2015 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 20 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 8 - 9 / 15 

1.   Opis przedmiotu zamówienia: dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci 5 sztuk komputerów typu All-In-One oraz 2 sztuk komputerów przenośnych.

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 24.09.2015 r. na kwotę 29 500,00 zł ze środków  Funduszu Pracy.

W dniu 08.10.2015 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym: / zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pupzakopane.plprzeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: ………………………………….

1)   .................................................................................................................................................

2)   .................................................................................................................................................

3)   .................................................................................................................................................

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

Nbit Spółka Jawna

Popenda Ireneusz,

Jenczmionka Jarosław

Ul. Metalowców 13a,

41-500 Chorzów

Cena ofertowa brutto 25 756,20 zł

w tym:

5 komputerów typu All-In-One 19 803,00 zł

2 komputery przenośne            5 953,20 zł

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: wykonawcy Nbit Sp. j. za cenę 25 756,20 zł

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: w wyznaczonym w specyfikacji terminie do siedziby urzędu wpłynęła jedna oferta od firmy Nbit Sp. j. Oferent spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna ze specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana kwota mieści się w kwocie jaką urząd ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 20 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 -1 - 7 / 15

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są kursy z zakresu prawa jazdy kat. C i D,  kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat C i D oraz kursy kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D.

                       Prawo jazdy kat. C – 8 osób bezrobotnych,

                       Prawo jazdy kat. D po kat. B – 4 osoby bezrobotne,

                       Prawo jazdy kat. D po kat. C – 2 osoby bezrobotne,

                       Kw. wstępna przysp. dla kat C – 8 osób bezrobotnych,

                       Kw. wstępna przysp. dla kat D – 3 osoby bezrobotne,

                       Kw. wstępna dla kat. D – 3 osoby bezrobotne

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.04.2015 r na kwotę 73 860,00 zł -
 2. 3.       W dniu 05.05.2015 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z

zapytaniem ofertowym: / zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupakopane.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: ………………………………….

1)   ...........................................................................................................................................................................................

2)   ...........................................................................................................................................................................................

3)   ............................................................................................................................................................................................

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

 

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

 

Nr oferty:.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

1/7/15

Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkolenie Kierowców Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak

ul. Rynek 18A

34-240 Jordanów

Oferta została złożona w siedzibie Urzędu w terminie zgodnym z opisanym w rozdz.  XIV  Specyfikacji postępowania

Termin i miejsce szkoleń: 08.06.2015 – 30.09.2015, 

Zakopane, Nowy Targ, Rabka Zdrój

Cena brutto kursów finansowanych z FP –  71 983,00 zł

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru opisanych w rozdz. VII specyfikacji postępowania – 83,79 pkt

2/7/15

Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Samochodowa Auto-Test

Jerzy Wojtanowicz

ul. Aleksandry 11

30-837 Kraków

Oferta została złożona w siedzibie Urzędu w terminie zgodnym z opisanym w rozdz.  XIV  Specyfikacji postępowania.

Termin i miejsce szkoleń: 08.06.2015 – 30.09.2015, 

Nowy Targ, Zakopane, Czarny Dunajec

Cena brutto kursów finansowanych z FP –  71 742,00 zł

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru opisanych w rozdz. VII specyfikacji postępowania – 91,19 pkt

3/7/15

Liga Obrony Kraju

Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

ul. Pomorska 2

30-039 Kraków

Oferta została złożona w siedzibie Urzędu w terminie zgodnym z opisanym w rozdz.  XIV  Specyfikacji postępowania.

Termin i miejsce szkoleń: 08.06.2015 – 18.08.2015, 

Nowy Targ, Zakopane, Jędrzejów- nauka jazdy w warunkach specjalnych

Cena brutto kursów finansowanych z FP –  70 772,00 zł

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru opisanych w rozdz. VII specyfikacji postępowania – 99,40 pkt

 

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia:

Lidze Obrony Kraju z siedzibą w Krakowie, ul. Pomorska 2

za cenę 70 772,00 zł

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

W terminie wskazanym w rozdz. XIV specyfikacji postępowania wpłynęły 3 oferty na zorganizowanie w/w szkoleń. Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu,
w związku z czym 3 oferty zostały przekazane do badania i oceny. Wszystkie oferty zawierają wymagane załączniki, programy szkolenia są zgodne wymogami specyfikacji. Powiatowy Urząd Pracy zbadał oferty pod kątem zaproponowanych cen, posiadanych certyfikatów i akredytacji oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego wykładowców i instruktorów wymienionych
w wykazach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Ceny zaproponowane w ofertach są cenami rynkowymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia na warunkach określonych w formularzach ofertowych. Oferta nr 1/7/15 uzyskała 83,79 pkt., oferta nr 2/7/15 – 91,19 pkt., natomiast oferta nr 3/7/15 - 99,40 pkt. W związku z powyższym do realizacji wybrano ofertę przedstawioną przez Wykonawcę Liga Obrony Kraju, z racji zaproponowania najniższej ceny przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości szkolenia.

                 

Postępowania prowadzone przez: PUP w Zakopanem
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, CC+E oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C i D zorganizowane łącznie dla 25 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszu Pracy
2017-07-28 2017-08-08
Koparko ładowarki
2017-05-11 2017-05-22
Dostawa sprzętu komputerowego dla PUP Zakopane
2016-12-01 2016-12-08
dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, licencji Windows
2016-11-23 2016-11-24
„Kurs operatora koparko – ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III” dla max. 10 osób będących uczestnikami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II )” lub projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II).”
2016-09-28 2016-10-06
„Kurs operatora koparko – ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III” dla max. 10 osób będących uczestnikami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II )” lub projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II).”
2016-09-28 2016-10-06
Zakup usług sprzątania i utrzymania w czystosci lokali Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem
2016-09-15 2016-09-23
Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt legalności oprogramowania oraz audyt bezpieczeństwa informacji
2016-09-14 2016-09-30
Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt legalności oprogramowania oraz audyt bezpieczeństwa informacji
2016-09-14 2016-09-30
Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt legalności oprogramowania oraz audyt bezpieczeństwa informacji
2016-09-14 2016-09-30
Przedmiotem zamówienia jest „Kurs operatora koparko – ładowarek wszystkich typów kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III” dla max. 10 osób będących uczestnikami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II )” lub projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (II).”
2016-09-02 2016-09-12
Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, D, C+E, kursy kwalifikacji wstępnych przyspieszonych dla praw jazdy kat. C i D, kursy kwalifikacji wstepnych dla praw jazdy kat. C i D.
2016-04-29 2016-05-09
Kurs operatora koparko - ładowarek wszystkich typów kl. III oraz koparek jednonaczyniowych kl. II
2015-10-15 2015-10-22
Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu pracy w Zakopanem
2015-10-08 2015-10-16
Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu pracy w Zakopanem
2015-10-08 2015-10-16
Kurs operatora koparko-ładowarek wszystkich typów Kl.III oraz koparek jednonaczyniowych kl. III dla 8 osób - dokumenty do pobrania
2015-08-11 2015-08-19
Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C i D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C i D.
2015-05-05 2015-05-19
Organizacja kursów z zakresu praw jazdy
2015-04-21 2015-04-28
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienia publiczne [ 11 ]
inormacja o wyborze oferty.pdf inormacja o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
17-06-05 14:50
Guńka Katarzyna
631.76KB
zmiana SIWZ.pdf zmiana SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-05-15 14:32
Guńka Katarzyna
78.94KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-05-22 10:42
Guńka Katarzyna
545.46KB
Wzór umowy RPO.pdf Wzór umowy RPO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.58MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.52MB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
1.42MB
Program szkolenia.docx Program szkolenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
35.23KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
135KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-05-11 13:23
Guńka Katarzyna
46.41KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-11 13:22
Guńka Katarzyna
2.04MB
Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
15-04-21 15:19
Guńka Katarzyna
250.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Archiwum postępowań [ 1 ]
wykaz usług - zał. nr 3 wykaz usług - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
21.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany [ 2 ]
plan zamówień publicznych na 2018r..pdf plan zamówień publicznych na 2018r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-01-19 09:34
Guńka Katarzyna
1.97MB
plan zamówień 2017.pdf plan zamówień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-02-21 12:38
Guńka Katarzyna
38.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postepowania rozstrzygnięte [ 3 ]
informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-05-11 11:46
Popł‚awski Roman
4.94MB
Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-04-30 14:46
Popł‚awski Roman
88.5KB
Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18 Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-04-10 09:25
Popł‚awski Roman
2.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postępowania wszczęte [ 44 ]
Protokół.docx Protokół.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-21 13:08
Popł‚awski Roman
25.31KB
Protokół z ogłoszenia Protokół z ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-12-17 09:44
Popł‚awski Roman
17.04KB
Wzór umowy Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-12-10 10:58
Popł‚awski Roman
19.22KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019 Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
21.97KB
Formularz ofertowy Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
16.53KB
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-12-10 10:35
Popł‚awski Roman
12.39KB
formularz ofertowy.doc formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
112.5KB
Wykaz zrealizowanych usług Wykaz zrealizowanych usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-12-10 10:34
Popł‚awski Roman
13.17KB
wzór umowy.docx wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-12-06 09:06
Popł‚awski Roman
30.52KB
specyfikacja postępowania.doc specyfikacja postępowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
184.5KB
ogloszenie o zamówieniu.docx ogloszenie o zamówieniu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
16.69KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
187KB
Wzór umowy RPO.doc Wzór umowy RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
216KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
348.5KB
Wzór umowy POWER.doc Wzór umowy POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
230KB
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
222KB
SIWZ prawa jazdy.doc SIWZ prawa jazdy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
265.5KB
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
191KB
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
39.58KB
Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-04-17 12:46
Popł‚awski Roman
32.1KB
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
332KB
Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-03-27 10:39
Popł‚awski Roman
26.53KB
Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
28.13KB
Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
25.98KB
Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
29.04KB
Formularz ofertowy - zał. nr 2 Formularz ofertowy - zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
84.5KB
wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6 wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-12-08 13:58
Popł‚awski Roman
35.3KB
oświadczenie o niezal. - zał. nr 5 oświadczenie o niezal. - zał. nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
23.83KB
wykaz środków - zał. nr 4 wykaz środków - zał. nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
21.22KB
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-12-08 13:47
Popł‚awski Roman
145.5KB
Specyfikacja zamówienia.pdf Specyfikacja zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-12-04 13:48
Popł‚awski Roman
3.33MB
Wzór umowy załącznik nr 4.docx Wzór umowy załącznik nr 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-12-04 13:37
Popł‚awski Roman
31.4KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.16KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.44KB
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
32.28KB
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-12-04 10:59
Popł‚awski Roman
892.51KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
17-08-18 14:02
Guńka Katarzyna
1.47MB
WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
187KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
348.5KB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.42MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.5MB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
189.5KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-28 14:47
Guńka Katarzyna
44.11KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-28 14:46
Guńka Katarzyna
12.15MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zapytanie ofertowe o cenę [ 7 ]
Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-02 11:36
Popł‚awski Roman
2.39MB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
24.42KB
Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
26.52KB
Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-10-02 11:38
Popł‚awski Roman
20.6KB
Wyjaśnienie nr 1.pdf Wyjaśnienie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-10-02 12:01
Popł‚awski Roman
1.02MB
zał. 1 Formularz ofertowy.doc zał. 1 Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
73.5KB
wzór umowy niszczarka.docx wzór umowy niszczarka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
30.71KB

Redakcja strony: Archiwum postępowańRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1556

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl