Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania rozstrzygnięte

   

Nr sprawy: PUP-OAiE-271-1P-2/18                                                Zakopane, 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia do 30 000 euro

 Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14

Zaprasza do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem do Formularza Ofertowego: 

DOSTAWA MONITORÓW  (2 szt.) DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W ZAKOPANEM

 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch monitorów Full HD LFD do pracy ciągłej o przekątnej 47’’ – 49’’; dwóch playerów (komputery sterujące); oprogramowanie Q-better do zarzadzania systemem ekranów LCD oraz treści na nich wyświetlanych, aplikacji do Ofert Pracy, pobierającego dane z systemu SYRIUSZ i dodatkowo umożliwiającego ich edycje poprzez panel administratora dostępny przez stronę www; przygotowanej aplikacji do wyświetlania i zarządzania treścią Ofert Pracy.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i przy udziale osób skierowanych do tych czynności przez Wykonawcę, wnieść towar do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
 3. Warunki zapłaty za dostawę: w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 22 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

 Jednocześnie informujemy, że:

 1. Oferta musi być złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

15.10.2018 r. do godz. 08:0

                    3. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień:

15.10.2018 r. o godz. 09:00

                    4. Oferty na Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia (Formularz Cenowy

                         oraz   Formularz Ofertowy należy składać:

- w zamkniętej kopercie na następujący adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14 – sekretariat, pokój nr 8, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 08:00 – 15:00; na kopercie należy wpisać
 „Oferta dotycząca zamówienia nr PUP-OAiE-271-1P-2/18; Dostawa monitorów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem”

lub

- poczta elektroniczną na adres , z zastrzeżeniem, że:

 • oferta składana poczta elektroniczną musi stanowić spakowany folder
 • w folderze musza znajdować się następujące dokumenty: skan wypełnionego
  i podpisanego przez osobę upoważniona do reprezentowania Oferenta Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego oraz odpis i dokumenty producenta, o których mowa w pkt 6 poniżej;
 • w temacie e-maila z oferta należy wpisać „Oferta dotycząca zamówienia
  nr PUP-OAiE-271-1P-2/18; Dostawa monitorów dla Powiatowego Urzędu Pracy
  w Zakopanem”
 • w treści e-maila należy podać dane Oferenta (nazwa, adres, telefon kontaktowy)
 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postepowania są:
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postepowaniu oraz do zawarcia umowy;
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, producentów i modeli innych niż wskazani/wskazane w Formularzu Cenowym.
 5. KRYTERIUM WYBORU I OCENY OFERT: cena-100% (najniższa oferowana cena brutto)
 6. Powiadomienie wykonawców o wynikach.
   • w kwestiach merytorycznych (szczegóły przedmiotu zamówienia): Roman Popławski, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15.00; tel. 18 20 217 99; e-mail:
   • w kwestiach formalnych (termin, miejsce, forma składania ofert): Katarzyna Guńka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15.00; tel. 18 20 217 98; e-mail: k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:

- które wpłynęły po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania Ofertowego;

 1. Pozostałe warunki zamówienia określono we wzorze  Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Waluta rozliczeniowa w PLN.
 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 6. Zamawiający informuje, że treść ofert złożonych w niniejszym postępowaniu jest w całości jawna.

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Zakopanem, Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem; Kazimierz Frączysty tel. 18 20 154 79 wew.108; e-mail. kfraczysty[at]zakopane.praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienia kontaktu z oferentem.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postepowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmiana wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/pana narusza przepisy RODO
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

 


 

Znak sprawy: OAiE-271-9-1/18                                                                          Zakopane, 05.04.2018 r.

                                                          

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU

NA ZAKUP USŁUGI AUDYTU TELEINFORMATYCZNEGO DLA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM

 Do dnia 05.04.2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła jedna oferta drogą elektroniczną do siedziby Urzędu,
w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. usług audytu teleinformatycznego.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

1.

NT Group Sp. z o.o.

ul. Trauguta 25

90-113 Łódź

Cena brutto za zrealizowanie usługi audytu -

9 471,00 zł

 Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oferta zostanie także zbadana pod kątem kryteriów oceny wymienionych w zapytaniu ofertowym o cenę oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Protokół z wyboru oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanych Wykonawców.

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 5000 zł, a nie przekracza wyrażonej 
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 9 - 1 / 18

Plik: Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18


 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 8 - 1 / 18

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa niszczarek dla PUP w Zakopanem

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 07.03.2018 r. na kwotę 2 200,00 zł ze środków  Budżetu.
 1. W dniu 09.03.2018 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1)   biuro[at]niszczarki-biurowe.pl

2)   sklep[at]centrumniszczarek.pl

3)  

4)  biuro[at]easycopy.pl

5)  nt-dh[at]lobos.pl

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

Oraz zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pupzakopane.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

 

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

PC – NET  Rafał Latacza,
ul. Słonecznikowa 6b,
42-244 Częstochowa

Niszczarka Tarnator C7/SD 9520

Cena oferowana brutto za 2 szt. Niszczarki: 1 769,78 zł

4.2

P.U.H LOBOS sp. z o.o.

Al. Pokoju 1A

31-548 Kraków

Niszczarka Securio C16 HSM

Cena oferowana brutto za 2 szt. Niszczarki: 1 247,22 zł

4.3

Biurex Sp. z o.o.

Ul.  Seminaryjna 24/3U

25-372 Kielce

Niszczarka Securio C18 HSM

Cena oferowana brutto za 2 szt. Niszczarki: 1 869,60 zł

 

5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: wykonawcy P.H.U Lobos sp. z o.o. za cenę 1 247,22  zł

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: w wyznaczonym w specyfikacji terminie do siedziby urzędu wpłynęły trzy oferty. Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i  jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana kwota mieści się w kwocie, jaką Urząd ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowania prowadzone przez: PUP w Zakopanem

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienia publiczne [ 11 ]
inormacja o wyborze oferty.pdf inormacja o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
17-06-05 14:50
Guńka Katarzyna
631.76KB
zmiana SIWZ.pdf zmiana SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-05-15 14:32
Guńka Katarzyna
78.94KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-05-22 10:42
Guńka Katarzyna
545.46KB
Wzór umowy RPO.pdf Wzór umowy RPO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.58MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.52MB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
1.42MB
Program szkolenia.docx Program szkolenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
35.23KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
135KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-05-11 13:23
Guńka Katarzyna
46.41KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-11 13:22
Guńka Katarzyna
2.04MB
Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
15-04-21 15:19
Guńka Katarzyna
250.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Archiwum postępowań [ 1 ]
wykaz usług - zał. nr 3 wykaz usług - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
21.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany [ 2 ]
plan zamówień publicznych na 2018r..pdf plan zamówień publicznych na 2018r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-01-19 09:34
Guńka Katarzyna
1.97MB
plan zamówień 2017.pdf plan zamówień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-02-21 12:38
Guńka Katarzyna
38.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postepowania rozstrzygnięte [ 3 ]
informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
18-05-11 11:46
Popł‚awski Roman
4.94MB
Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-04-30 14:46
Popł‚awski Roman
88.5KB
Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18 Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-04-10 09:25
Popł‚awski Roman
2.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postępowania wszczęte [ 44 ]
Protokół.docx Protokół.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-12-21 13:08
Popł‚awski Roman
25.31KB
Protokół z ogłoszenia Protokół z ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-17 09:44
Popł‚awski Roman
17.04KB
Wzór umowy Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-12-10 10:58
Popł‚awski Roman
19.22KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019 Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
21.97KB
Formularz ofertowy Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
16.53KB
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-12-10 10:35
Popł‚awski Roman
12.39KB
formularz ofertowy.doc formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
112.5KB
Wykaz zrealizowanych usług Wykaz zrealizowanych usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-12-10 10:34
Popł‚awski Roman
13.17KB
wzór umowy.docx wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-12-06 09:06
Popł‚awski Roman
30.52KB
specyfikacja postępowania.doc specyfikacja postępowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
184.5KB
ogloszenie o zamówieniu.docx ogloszenie o zamówieniu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
16.69KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
187KB
Wzór umowy RPO.doc Wzór umowy RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
216KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
348.5KB
Wzór umowy POWER.doc Wzór umowy POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
230KB
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
222KB
SIWZ prawa jazdy.doc SIWZ prawa jazdy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
265.5KB
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
191KB
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
39.58KB
Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-04-17 12:46
Popł‚awski Roman
32.1KB
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
332KB
Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-03-27 10:39
Popł‚awski Roman
26.53KB
Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
28.13KB
Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
25.98KB
Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
29.04KB
Formularz ofertowy - zał. nr 2 Formularz ofertowy - zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
84.5KB
wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6 wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-12-08 13:58
Popł‚awski Roman
35.3KB
oświadczenie o niezal. - zał. nr 5 oświadczenie o niezal. - zał. nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
23.83KB
wykaz środków - zał. nr 4 wykaz środków - zał. nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
21.22KB
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-12-08 13:47
Popł‚awski Roman
145.5KB
Specyfikacja zamówienia.pdf Specyfikacja zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-12-04 13:48
Popł‚awski Roman
3.33MB
Wzór umowy załącznik nr 4.docx Wzór umowy załącznik nr 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-12-04 13:37
Popł‚awski Roman
31.4KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.16KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.44KB
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
32.28KB
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-12-04 10:59
Popł‚awski Roman
892.51KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-08-18 14:02
Guńka Katarzyna
1.47MB
WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
187KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
348.5KB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.42MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.5MB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
189.5KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-28 14:47
Guńka Katarzyna
44.11KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-28 14:46
Guńka Katarzyna
12.15MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zapytanie ofertowe o cenę [ 7 ]
Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-10-02 11:36
Popł‚awski Roman
2.39MB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
24.42KB
Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
26.52KB
Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-02 11:38
Popł‚awski Roman
20.6KB
Wyjaśnienie nr 1.pdf Wyjaśnienie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-02 12:01
Popł‚awski Roman
1.02MB
zał. 1 Formularz ofertowy.doc zał. 1 Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
73.5KB
wzór umowy niszczarka.docx wzór umowy niszczarka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
30.71KB

Redakcja strony: Postępowania rozstrzygnięteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10405

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl