Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

      

Nr sprawy: PUP-OAiE-271-1P-2/18                                                              Zakopane, 01.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia do 30 000 euro

 Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14

Zaprasza do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem do Formularza Ofertowego: 

DOSTAWA MONITORÓW  (2 szt.) DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W ZAKOPANEM

 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch monitorów Full HD LFD do pracy ciągłej o przekątnej 47’’ – 49’’; dwóch playerów (komputery sterujące); oprogramowanie Q-better do zarzadzania systemem ekranów LCD oraz treści na nich wyświetlanych, aplikacji do Ofert Pracy, pobierającego dane z systemu SYRIUSZ i dodatkowo umożliwiającego ich edycje poprzez panel administratora dostępny przez stronę www; przygotowanej aplikacji do wyświetlania i zarządzania treścią Ofert Pracy.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i przy udziale osób skierowanych do tych czynności przez Wykonawcę, wnieść towar do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
 3. Warunki zapłaty za dostawę: w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 22 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

 Jednocześnie informujemy, że:

 1. Oferta musi być złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

15.10.2018 r. do godz. 08:0

                    3. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień:

15.10.2018 r. o godz. 09:00

                    4. Oferty na Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia (Formularz Cenowy

                         oraz   Formularz Ofertowy należy składać:

- w zamkniętej kopercie na następujący adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14 – sekretariat, pokój nr 8, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 08:00 – 15:00; na kopercie należy wpisać
 „Oferta dotycząca zamówienia nr PUP-OAiE-271-1P-2/18; Dostawa monitorów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem”

lub

- poczta elektroniczną na adres , z zastrzeżeniem, że:

 • oferta składana poczta elektroniczną musi stanowić spakowany folder
 • w folderze musza znajdować się następujące dokumenty: skan wypełnionego
  i podpisanego przez osobę upoważniona do reprezentowania Oferenta Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego oraz odpis i dokumenty producenta, o których mowa w pkt 6 poniżej;
 • w temacie e-maila z oferta należy wpisać „Oferta dotycząca zamówienia
  nr PUP-OAiE-271-1P-2/18; Dostawa monitorów dla Powiatowego Urzędu Pracy
  w Zakopanem”
 • w treści e-maila należy podać dane Oferenta (nazwa, adres, telefon kontaktowy)
 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postepowania są:
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postepowaniu oraz do zawarcia umowy;
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, producentów i modeli innych niż wskazani/wskazane w Formularzu Cenowym.
 5. KRYTERIUM WYBORU I OCENY OFERT: cena-100% (najniższa oferowana cena brutto)
 6. Powiadomienie wykonawców o wynikach.
   • w kwestiach merytorycznych (szczegóły przedmiotu zamówienia): Roman Popławski, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15.00; tel. 18 20 217 99; e-mail:
   • w kwestiach formalnych (termin, miejsce, forma składania ofert): Katarzyna Guńka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15.00; tel. 18 20 217 98; e-mail: k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:

- które wpłynęły po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania Ofertowego;

 1. Pozostałe warunki zamówienia określono we wzorze  Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Waluta rozliczeniowa w PLN.
 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 6. Zamawiający informuje, że treść ofert złożonych w niniejszym postępowaniu jest w całości jawna.

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Zakopanem, Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem; Kazimierz Frączysty tel. 18 20 154 79 wew.108; e-mail. kfraczysty[at]zakopane.praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienia kontaktu z oferentem.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postepowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmiana wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/pana narusza przepisy RODO
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

 


 

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 ZAKOPANE,
Tel. (0-18) 20 154 79
e- mail: krza[at]praca.gov.pl    

 Nr sprawy: PUP-OAiE-271-1P-2/18                                                                      Zakopane, 15.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8, na:

Dostawę dwóch monitorów Full HD LFD do pracy ciągłej o przekątnej 47” – 49”; dwóch playerów (komputery sterujące)  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 15.10.2018 r. do godz. 08.:00, wpłynęła jedna oferta, tj.:

  AJHmedia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 17 097,00 zł

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca zaoferował cenę, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 Sporządziła: Katarzyna Guńka

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 1/ 18

 

1.   Zamawiający:

                    Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

              ul. Ks. Stolarczyka 14

       34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: http://www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E ,  kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C zorganizowane łącznie dla 7 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Funduszu Pracy

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie Rozdziału 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm)

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2018r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem kwestionariusza dołączonego do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)    dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć posiadającymi:

- doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia) z właściwej specjalności,

-  uprawnienia do wykonywania działalności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U z 2016 r. poz. 280)

f)   posiadania doświadczenia w postaci przeszkolonych min. 10 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

g)    dysponowania wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem).

h) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz końcowej oceny szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i  doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)         oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5)         oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)       oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)       wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)       Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)       W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

 1) Doświadczenie Wykonawcy – max. 20 pkt

2) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług – max 20 pkt,

3) Cena szkoleń – max 60 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad 1 Przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę:

  posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeszkolonych osób) musi być przynajmniej 10 ( na podstawie dołączonych dokumentów)

                 - od 10 do 50 przeszkolonych osób - 5 pkt

                 - od 51 do 100 przeszkolonych osób- 10 pkt

                 - d 101 i więcej przeszkolonych osób – 20 pkt

 Ad 2 Przy ocenie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług będą brane pod uwagę:

 a) posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada certyfikat jakości usług otrzyma – 10 pkt

                 - brak certyfikatu jakości usług – 0 pkt

 b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację kuratora oświaty otrzyma – 10 pkt

                 - brak akredytacji kuratora oświaty – 0 pkt

 Ad 3 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

         najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

 7. Osoba prowadząca postępowanie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Katarzyna Guńka, tel.18 20 217 98, e-mail: k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

 1. 8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E, kursy kwalifikacji wstępnej

 przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
uzupełniającej dla kat. D
oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C”

znak sprawy: OAiE-271-1P-1/18

Nie otwierać przed godz. 9.00 w dniu 30.04.2018 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2018 r. o godz. 9.00

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. 9.    Termin związania ofertą :30 dni

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
SIWZ prawa jazdy.doc
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
Wzór umowy POWER.doc
Wzór umowy RPO.doc
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
Informacja o wyborze oferty
 
 

 

 


 

Zakopane, 09.03.2018r.

                  

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 1 / 18

 

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : zakup i dostawa niszczarki ( 2szt.) dla PUP w Zakopanem

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

30191400-8 Niszczarki,

3.Opis przedmiotu zamówienia:

     Minimalne parametry zamówienia

 • Typ niszczarki – biurowa
 • Typ cięcia – ścinki lub paski
 • Możliwość niszczenia płyt CD/DVD – tak
 • Możliwość niszczenia kart magnetycznych – tak
 • Cięcie zszywek/małych spinaczy – tak
 • Ilość kartek niszczona jednorazowo – min. 10
 • Funkcja cofania przy zacięciu papieru – tak
 • Automatyczny start/stop – tak
 • Pojemność kosza – min. 25 l
 • Szczelina wejściowa – min. 225mm
 • Ilość użytkowników – od 3 do 5 osób
 • Moc – min. 300W
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem – tak
 • Gwarancja na całość urządzenia – 2 lata
 • Gwarancja na noże tnące – 5 lat

 

 

4.   Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od wyboru oferty

5.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

6.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków,
     a)podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

          b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
            w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 

c)uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   100% cena

8.Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98

9.Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Oferta cenowa na zakup i dostawę niszczarki ( 2 szt.) dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-1/18

Nie otwierać przed 16.03.2018”

 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
16 marca 2018 roku, do godz. 900

   Ofertę można złożyć również pocztą elektroniczną na adres:

10.Termin związania ofertą : 30 dni

 


 

Zakopane, 26.03.2018r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Nr sprawy: OAiE-271-9-1/18

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych

 

          1.   Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
          2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt bezpieczeństwa, ochrony danych i legalności oprogramowania

        Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) nie dotyczy

           3.  Termin realizacji zamówienia : do 30.04.2018r.
           4.  Kryterium wyboru:  

                                                                 a) 100% cena,

            5.  Inne istotne warunki zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadanie przez Wykonawcę co najmniej jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zrealizowane przynajmniej 3 audyty teleinformatyczne w ciągu ostatnich 2 lat licząc od podpisania ofert cenowej oraz dysponowanie minimum jednym audytorem legitymującym się certyfikatem ISO 27001.

c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek ZUS, a tym samym  znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

              6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

a) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) posiadanego certyfikatu jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) referencje dotychczas wykonanych audytów przez Wykonawcę,

c) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) certyfikatu ISO 27001 dla audytora bądź audytorów,

c) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS, a tym samym znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia − oświadczenie na formularzu ofertowym.

d) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

 7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 „Oferta cenowa na wykonanie usługi audytu
teleinformatycznego dla PUP Zakopane”

Nr postępowania: PUP-OAiE-271-9-1/18

 lub drogą elektroniczką na adres :   k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego na dzienniku podawczym lub przy pomocy  poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

                8.    Miejsce i termin złożenia oferty: 05.04.2018r.

Ofertę winna wpłynąć na dziennik podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem do dnia 05.04.2018r  do godz. godz.: 09:00

                 9.       Termin związania ofertą:  10 dni

               10.    Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego:

Roman Popławski, tel. 18 20 217 99

Katarzyna Guńka, tel. 18 20 217 98

 

 ……………………………………….                                                             ………………………………………

      Data, podpis osoby prowadzącej sprawę:                                                     Data, podpis pracownika ds. zamówień publicznych

 

 

…………………………….                                                                                   ………………………….

   (pieczęć zamawiającego)                                                                                ( miejscowość i data)

 

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 3 Wzór umowy

*  niepotrzebne skreślić

Postępowania prowadzone przez: PUP w Zakopanem

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienia publiczne [ 11 ]
Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
15-04-21 15:19
Guńka Katarzyna
250.5KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-11 13:22
Guńka Katarzyna
2.04MB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-05-11 13:23
Guńka Katarzyna
46.41KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
135KB
Program szkolenia.docx Program szkolenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
35.23KB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
1.42MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.52MB
Wzór umowy RPO.pdf Wzór umowy RPO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.58MB
zmiana SIWZ.pdf zmiana SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-05-15 14:32
Guńka Katarzyna
78.94KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-05-22 10:42
Guńka Katarzyna
545.46KB
inormacja o wyborze oferty.pdf inormacja o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
17-06-05 14:50
Guńka Katarzyna
631.76KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Archiwum postępowań [ 1 ]
wykaz usług - zał. nr 3 wykaz usług - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
21.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany [ 2 ]
plan zamówień publicznych na 2018r..pdf plan zamówień publicznych na 2018r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-01-19 09:34
Guńka Katarzyna
1.97MB
plan zamówień 2017.pdf plan zamówień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-02-21 12:38
Guńka Katarzyna
38.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postepowania rozstrzygnięte [ 3 ]
Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18 Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-04-10 09:25
Popł‚awski Roman
2.94MB
Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-04-30 14:46
Popł‚awski Roman
88.5KB
informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-05-11 11:46
Popł‚awski Roman
4.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postępowania wszczęte [ 33 ]
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-12-08 13:47
Popł‚awski Roman
145.5KB
wykaz środków - zał. nr 4 wykaz środków - zał. nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
21.22KB
oświadczenie o niezal. - zał. nr 5 oświadczenie o niezal. - zał. nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
23.83KB
wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6 wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-12-08 13:58
Popł‚awski Roman
35.3KB
Formularz ofertowy - zał. nr 2 Formularz ofertowy - zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
84.5KB
Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
29.04KB
Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
25.98KB
Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
28.13KB
Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-03-27 10:39
Popł‚awski Roman
26.53KB
Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-04-17 12:46
Popł‚awski Roman
32.1KB
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
191KB
SIWZ prawa jazdy.doc SIWZ prawa jazdy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
265.5KB
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
222KB
Wzór umowy POWER.doc Wzór umowy POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
230KB
Wzór umowy RPO.doc Wzór umowy RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
216KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
187KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
348.5KB
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
332KB
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
39.58KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-28 14:46
Guńka Katarzyna
12.15MB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-28 14:47
Guńka Katarzyna
44.11KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
189.5KB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.5MB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.42MB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
348.5KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
187KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-08-18 14:02
Guńka Katarzyna
1.47MB
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-12-04 10:59
Popł‚awski Roman
892.51KB
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
32.28KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.44KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.16KB
Wzór umowy załącznik nr 4.docx Wzór umowy załącznik nr 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-12-04 13:37
Popł‚awski Roman
31.4KB
Specyfikacja zamówienia.pdf Specyfikacja zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-12-04 13:48
Popł‚awski Roman
3.33MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zapytanie ofertowe o cenę [ 7 ]
Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-02 11:36
Popł‚awski Roman
2.39MB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
24.42KB
Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
26.52KB
Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-02 11:38
Popł‚awski Roman
20.6KB
Wyjaśnienie nr 1.pdf Wyjaśnienie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 12:01
Popł‚awski Roman
1.02MB
zał. 1 Formularz ofertowy.doc zał. 1 Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
73.5KB
wzór umowy niszczarka.docx wzór umowy niszczarka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
30.71KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 36058

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl