Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 5 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE- 271 - 19 / 19

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:

a)      Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 14,
b)      Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. J. Stolarczyka 12,

w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Konkretne daty zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą, jednakże nie mogą przekraczać wskazanego powyżej okresu.

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.12.2018 r na kwotę 23 616,00 zł brutto ze środków  BUDŻETU

3. W dniu 10.12.2018 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej PUP Zakopane  http:/ bippupzakopane.pl,  oraz na tablicy informacyjnej PUP w Zakopanem.     

Do siedziby Urzędu wpłynęły następujące oferty:

1)   PUH „CLEANEX”
2)   APARTMENTS.COM
3)   F.U. „HIGIENA SYSTEM”4)   Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

Lp.

Nazwa i adres

 instytucji

Z otrzymanej oferty wynika co następujące:

4.1

PUH CLEANEX

Waldemar Rogodziński

Ul. Poznańska 74, lok 106

 62-510 Konin

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 25 092,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 90,00

4.2

Apartaments.com

Anna Szczerba

ul. Kurierów Tatrzańskich 5

34-500 Zakopane

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 27 600,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 82,73

4.3

F.H „Higiena System” Małgorzata Wypychowska-Ignacok, ul. Ks. Stolarczyka 8/10, 34-500 Zakopane

Zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi za 12 m-cy wynosi 42 804,00 zł.

Liczba uzyskanych punktów: 56,90

 5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: PUH Cleanex Waldemar Rogodziński z siedzibą w Koninie, ul. Poznańska 74, lok.106

 6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta z poz. 4.1uzyskała  90,00 punktów.      Wybrany Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z oczekiwaniami Urzędu i otrzymała największą liczbę punktów. Cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający uznał, że może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podania przed otwarciem ofert.

7.   Postępowanie prowadził (data i podpis): 21.12.2018 r.  Katarzyna GuńkaPROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość przekracza 10 000 zł, a nie przekracza wyrażonej
w z
łotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE-271 - 8 - 7 / 18

1.   Opis przedmiotu zamówienia: dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu tj. 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

Kod CPV ( dotyczy zamówień finansowanych z EFS) …………………………………………………………

2.  Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.11.2018 r. na kwotę 15 490,00 zł ze środków  Funduszu Pracy.

 3.       W dniu 05.12.2018 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z

zapytaniem ofertowym: / zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pupzakopane.pl przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie*: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP Zakopane.

1)   ...........................................................................................................................................................................................
2)   ...........................................................................................................................................................................................
3)   ............................................................................................................................................................................................

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie*

 4.    Uzyskano następujące ceny ofert na realizację zamówienia ( cena i inne istotne elementy ofert):

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

Proponowane urządzenia wielofunkcyjne

1

Noba Group,
Ul. Malczewskiego 2,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 14 758,77 zł

 

Konica Minolta bizub C308 1 szt.

HP LaserJet Pro M426dw(F6W13A) 2 szt.

2

Andromeda Marek Łęgowski, Ul. Kilińskiego 78A,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 12 841,20 zł

 

Triumph-Adler 2506ci/3206ci
1 szt.

HP LaserJet Pro M426fdn 2 szt.

3

LUXCOPY Urszula Łukasik,
Ul. Nawojowska 95,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 15 498,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308 1 szt.

HP LJ Pro M426dw 2 szt.

4

KSERKOP,
Ul. Mazowiecka 60,
30-019 Kraków

Cena ofertowa brutto 14 760,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308 1 szt.

HP LJ Pro M426fdw 2 szt.

 5.   Po dokonaniu oceny warunków, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert proponuje się udzielenie zamówienia: wykonawcy Noba Group z siedzibą w Nowym Sączu na  Ul. Malczewskiego 2 za cenę 14 758,77 zł  brutto

6.   Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: w wyznaczonym w specyfikacji terminie do siedziby urzędu wpłynęły cztery oferty. W toku badania przedmiotowej oferty stwierdzono, iż jedna oferta zawiera błędy, które polegają na podaniu dwóch modeli na urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, w związku z tym PUP w Zakopanem nie jest w stanie stwierdzić, czy podana cena
w formularzu ofertowym jest za urządzenie 2506ci czy 3206ci i zostaje odrzucona. W specyfikacji postępowania Zamawiający określił kryteria oceny ofert ( 100% cena) w związku z czym  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem na wykonawcę zamówienia wybrał firmę Noba Group z siedzibą
w Nowym Sączu na Ul. Malczewskiego 2.  Łączna wartość zamówienia w kwocie 14 758,77 zł mieści się w budżecie, jaki PUP Zakopane przeznaczył na sfinansowanie dostawy sprzętu.

 7.   Postępowanie prowadziła komisja badania ofert w składzie:

Roman Popławski                         …………………………………………………

 Katarzyna Guńka                         …………………………………………………

 

 …………………………………..

 (podpis pracownika ds. zamówień publicznych)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ……………………………….

                                                                                                                                                                                Podpis dyrektora


 

Znak sprawy: OAiE-271-8-7/188-7/18                                                       Zakopane, 14.12.2018 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA
„DOSTAWĘ KOMPLETNEGO I FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU TJ. 1 SZT. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE, 2 SZT. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE DLA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM”

             W dniu 14.12.2018 o godz. 09:15 dokonano weryfikacji ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

Proponowane urządzenia wielofunkcyjne

1

Noba Group,
Ul. Malczewskiego 2,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 14 758,77 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LaserJet Pro M426dw(F6W13A)
2 szt.

2

Andromeda Marek Łęgowski, Ul. Kilińskiego 78A,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 12 841,20 zł

 

Triumph-Adler 2506ci/3206ci
1 szt.

HP LaserJet Pro M426fdn
2 szt.

3

LUXCOPY Urszula Łukasik,
Ul. Nawojowska 95,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 15 498,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LJ Pro M426dw 2 szt.

4

KSERKOP,
Ul. Mazowiecka 60,
30-019 Kraków

Cena ofertowa brutto 14 760,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LJ Pro M426fdw 2 szt.

 

 

   W wyznaczonym w specyfikacji terminie (tj. 14.12.2018 godz. 9:00) do siedziby Urzędu wpłynęły cztery oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz złożonej przez niego oferty pod kątem kryteriów oceny wymienionych w specyfikacji. Protokół z wyboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanego Wykonawcy.

 Sporządziła:
Katarzyna Guńka,
tel. 18/20-217-98

Osoby obecne podczas weryfikacji ofert:
Katarzyna Guńka
………………………………………………
Roman Popławski
……………………………………………….

 

Nr sprawy: PUP-OAiE-271-8-7/18                                                              Zakopane, 12.12.2018 r.

Wyjaśnienie nr 1

 w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia do 30 000 euro

 Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14

Zaprasza do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem do Formularza Ofertowego: 

DOSTAWA SIECIOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH  DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM

 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych ( 1szt. kolorowe, 2 szt. monochromatyczne)

 Na pytanie Wykonawcy:

Jaka jest wymagana minimalna prędkość kopiowania/druku dla urządzenia A3 i urządzeń A4.Czy urządzenie A3 ma być wyposażone w podajnik oryginałów z odwracaniem (RADF/DADF) i podstawę. Czy urządzenia mają być gotowe do pracy – z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych(tonery, bębny)?

 Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Minimalna prędkość kopiowania/druku mono dla urządzenia A3 – 26 str./min

Minimalna prędkość kopiowania/druku mono dla urządzenia A4 – 30 str./min

Urządzenie A3 ma być wyposażone w podajnik oryginałów z odwracaniem i podstawę

Urządzenia mają być gotowe do pracy z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny)

 


 

                                                                                                                     Zakopane, 10.12.2018r.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (miejscowość i data)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 - 19 / 19

1.  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
2.  Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:
a) Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. Stolarczyka 14
b) Centrum Aktywizacji Zawodowej, mieszczącego się przy ul. Ks. Stolarczyka 12

 W ramach zawartej w następstwie niniejszego postępowania umowy Wykonawca będzie wykonywać czynności powszechnie przyjęte dla tego typu usług, zapewniając czystość, higienę, estetykę i zapach w pomieszczeniach biurowych PUP w Zakopanem.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń , w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Na taką okoliczność Zamawiający przedstawi Wykonawcy ekspertyzę opisującą stopień stwierdzonego uszkodzenia, a Wykonawca w terminie 7 dni od jej otrzymania przedstawi swoje stanowisko i decyzję o sposobie pokrycia kosztów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich środków i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności  środków myjących , czyszczących, dezynfekujących, toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości, m.in. worków na śmieci i do niszczarek; mydła w płynie; płynu do mycia naczyń; papieru toaletowego (BIAŁY, min.2 warstwowy); ręczników papierowych (białe); kostek WC dezynfekcyjno-zapachowych;  odświeżaczy do powietrza;

Używane przez Wykonawcę  środki muszą być bezspornie dobrej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku posiadające karty charakterystyki, bezpieczne dla ludzi i każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco-myjące.

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności  odpowiadały wymogom ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 143)

Zamawiający  w ramach umowy udostępni Wykonawcy  pomieszczenie do przechowywania sprzętu
i środków czystości. Koszty energii elektrycznej i wody, zużytych w ilościach potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi Zamawiający  pokryje z własnych środków finansowych i kosztami tymi nie będzie obciążał Wykonawcy.

Całkowita powierzchnia objęta ww. usługą :
- budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem to 262 m² 
- budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem to 130,70 m²  
- powierzchnia okien w obydwóch budynkach wynosi 62 m²   (wszystkie okna znajdują się   na parterze)
- w budynkach znajduje się łącznie 5 węzłów sanitarnych i 4 aneksy kuchenne.

Zakres przedmiotu zamówienia sprzątania pomieszczeń obejmuje 3 razy w tygodniu w odstępach jednodniowych:
-
zamiatanie , odkurzanie podłóg w pomieszczeniach
- usuwanie śmieci to znaczy, m.in. opróżnianie koszy i niszczarek 
- ścieranie kurzu z krzeseł, biurek i szaf i innych mebli znajdujących się w pomieszczeniach
- odkurzanie ręczne drzwi, parapetów okiennych, listew ozdobnych, kaloryferów
- usuwanie kurzu i zmywanie przeznaczonym do tego celu środkiem czyszczącym urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach tj. telefonów, komputerów (z wyłączeniem klawiatur i myszy), niszczarek i faksów
- mechaniczne  usuwanie (za pomocą odkurzacza) kurzu z mebli tapicerskich, wykładzin podłogowych, zamiatanie korytarzy oraz każdorazowe umycie korytarzy na mokro przy użyciu dla danej powierzchni środków chemicznych
- usuwanie małych plam z dywanów lub wykładzin dywanowych
- przecieranie  na wilgotno ścian wyłożonych płytkami w pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach, oraz mycie urządzeń sanitarnych
- uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach

Czynności wykonywane okresowo tzn.  co 7 dni 
-
mycie z użyciem właściwych środków chemicznych podłóg, pokrytych wykładzinami, płytkami ceramicznymi, parkietem lub innymi materiałami
- dezynfekowanie za pomocą specjalnych środków muszki czy umywalek w sanitariach
- mycie ścian pokrytych płytkami glazurowanymi w sanitariatach
- zmycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem powierzchni mebli oraz drzwi  - w ostatni roboczy dzień tygodnia czyszczenie krawędzi, kątów i innych trudno dostępnych miejsc, usunięcie kurzu z płytek ściennych 

Według potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku tj.  w miesiącu kwietniu, sierpniu i do 20 grudnia :
- mycie okien i lamp

 Do wykonania wszelkich czynności czyszczących należy używać środków dopuszczonych do stosowania, posiadających odpowiednie atesty, w stężeniu zalecanym przez producenta tych środków.  Środki czystości materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia dostarczać będzie wykonawca ( w tym m.in. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do naczyń, worki na śmieci do koszy i niszczarek). Środki czystości i materiały dostarczane będą w oryginalnych opakowaniach w celu prawidłowej ich identyfikacji.

Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby osób sprzątających w celu należytego utrzymania czystości, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadana wiedzą
i doświadczeniem.

Usługa sprzątania wykonywana będzie w godzinach pracy Urzędu  od 7:30 do 15:30

Wykonawcy  mogą przeprowadzić wizję lokalną  w PUP i CAZ po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny
z pracownikiem Urzędu upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami  w ramach przedmiotowego postępowania.

3.   Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.01.2019r do dnia 30.12.2019

4.   Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

 1. - Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości      prawnej o ile spełnia warunki określone w niniejszym postępowaniu.
  - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty jak również nie jest ogłoszeniem. Otrzymanie w jego konsekwencji  oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa za strony oferenta do realizacji zamówienia.
  - Oferenci  uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia
  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego

 1. w formie pisemnej, w języku polskim. Do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis
  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem.
  - Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
  - Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  - Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej i wersji papierowej.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę, Zaleca się by nie używać w ofercie korektora.
- W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zakopanem i Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem"

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.  

 1. - W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  - W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę. 
  - Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
  - O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie poczta elektroniczną na wskazany adres e-mail Oferentów, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej. 
  - O miejscu  i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

7.   Osoba prowadząca zamówienie (kontakt, tel., e-mail): Katarzyna Guńka, tel. 18 20 217 98, k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

8.   Unieważnienie zapytania ofertowego.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania (bez podania przyczyny).

9.   Kryteria i zasady oceny ofert

      a)  80% cena, Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt , pozostali oferenci będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 80 pkt = liczba uzyskanych punktów

        cena ofertowa brutto oferty badanej

 

     b) 20% doświadczenie wykonawcy,  ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie   dołączonych do oferty referencji:

  Liczba prawidłowo wykonanych usług  1-5   - 10 pkt

  Liczba prawidłowo wykonanych usług 6 i więcej – 20 pkt

10.   Termin, miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem ul. Ks. Stolarczyka 14 lub pocztą elektroniczną na adres .  Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Ofertę złożyć należy do dnia 21.12.2018 godz. 08:00

11.   Termin związania ofertą :  30 dni.

                                                                                                                                                           ………………………………………

                                                                                                                                                      Podpis pracownika ds. zamówień publicznych

                                                                                                                                                          ………………………………………..

                                                                                                                                                                                     Podpis Dyrektora 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
Wykaz zrealizowanych usług


                                                                                                         Zakopane, 05.12.2018 r.                        

                                                                                                                                              (miejscowość i data)

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 7 / 18

 

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu tj. 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji)

3.   Termin wykonania zamówienia: do 21.12.2018 r.

4.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)        podpisany i wypełniony formularz „Oferta”,

b)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”,

c)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego sprzętu,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

d)        uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   100% cena

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98, k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl
 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

Dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu tj. 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-7/18

Nie otwierać przed 14.12.2018

 

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną na adres k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl do dnia
14 grudnia 2018 roku, do godz. 900

 

 1. Termin związania ofertą : 30 dni

……………….....…………..........….                                                  ………..........………………………………

Podpis osoby prowadzącej zamówienie                                                               Podpis pracownika ds. zamówień publicznych

 

                                                                                                              ………………………………………..

                                                                                                                              Podpis Dyrektora

 


 

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 ZAKOPANE,
Tel. (0-18) 20 154 79
e- mail: krza[at]praca.gov.pl    

 Nr sprawy: PUP-OAiE-271-1P-2/18                                                                      Zakopane, 15.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8, na:

Dostawę dwóch monitorów Full HD LFD do pracy ciągłej o przekątnej 47” – 49”; dwóch playerów (komputery sterujące)  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 15.10.2018 r. do godz. 08.:00, wpłynęła jedna oferta, tj.:

  AJHmedia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 17 097,00 zł

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca zaoferował cenę, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 Sporządziła: Katarzyna Guńka

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 1/ 18

 

1.   Zamawiający:

                    Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

              ul. Ks. Stolarczyka 14

       34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: http://www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E ,  kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C zorganizowane łącznie dla 7 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Funduszu Pracy

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie Rozdziału 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm)

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2018r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem kwestionariusza dołączonego do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)    dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć posiadającymi:

- doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia) z właściwej specjalności,

-  uprawnienia do wykonywania działalności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U z 2016 r. poz. 280)

f)   posiadania doświadczenia w postaci przeszkolonych min. 10 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

g)    dysponowania wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem).

h) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz końcowej oceny szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i  doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)         oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5)         oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)       oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)       wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)       Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)       W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

 1) Doświadczenie Wykonawcy – max. 20 pkt

2) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług – max 20 pkt,

3) Cena szkoleń – max 60 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad 1 Przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę:

  posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeszkolonych osób) musi być przynajmniej 10 ( na podstawie dołączonych dokumentów)

                 - od 10 do 50 przeszkolonych osób - 5 pkt

                 - od 51 do 100 przeszkolonych osób- 10 pkt

                 - d 101 i więcej przeszkolonych osób – 20 pkt

 Ad 2 Przy ocenie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług będą brane pod uwagę:

 a) posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada certyfikat jakości usług otrzyma – 10 pkt

                 - brak certyfikatu jakości usług – 0 pkt

 b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację kuratora oświaty otrzyma – 10 pkt

                 - brak akredytacji kuratora oświaty – 0 pkt

 Ad 3 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

         najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

 7. Osoba prowadząca postępowanie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Katarzyna Guńka, tel.18 20 217 98, e-mail: k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

 1. 8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E, kursy kwalifikacji wstępnej

 przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
uzupełniającej dla kat. D
oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C”

znak sprawy: OAiE-271-1P-1/18

Nie otwierać przed godz. 9.00 w dniu 30.04.2018 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2018 r. o godz. 9.00

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. 9.    Termin związania ofertą :30 dni

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
SIWZ prawa jazdy.doc
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
Wzór umowy POWER.doc
Wzór umowy RPO.doc
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
Informacja o wyborze oferty
 
 

 

 


 

Zakopane, 09.03.2018r.

                  

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 1 / 18

 

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : zakup i dostawa niszczarki ( 2szt.) dla PUP w Zakopanem

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

30191400-8 Niszczarki,

3.Opis przedmiotu zamówienia:

     Minimalne parametry zamówienia

 • Typ niszczarki – biurowa
 • Typ cięcia – ścinki lub paski
 • Możliwość niszczenia płyt CD/DVD – tak
 • Możliwość niszczenia kart magnetycznych – tak
 • Cięcie zszywek/małych spinaczy – tak
 • Ilość kartek niszczona jednorazowo – min. 10
 • Funkcja cofania przy zacięciu papieru – tak
 • Automatyczny start/stop – tak
 • Pojemność kosza – min. 25 l
 • Szczelina wejściowa – min. 225mm
 • Ilość użytkowników – od 3 do 5 osób
 • Moc – min. 300W
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem – tak
 • Gwarancja na całość urządzenia – 2 lata
 • Gwarancja na noże tnące – 5 lat

 

 

4.   Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od wyboru oferty

5.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

6.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków,
     a)podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

          b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
            w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 

c)uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   100% cena

8.Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98

9.Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Oferta cenowa na zakup i dostawę niszczarki ( 2 szt.) dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-1/18

Nie otwierać przed 16.03.2018”

 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
16 marca 2018 roku, do godz. 900

   Ofertę można złożyć również pocztą elektroniczną na adres:

10.Termin związania ofertą : 30 dni

 


 

Zakopane, 26.03.2018r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Nr sprawy: OAiE-271-9-1/18

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych

 

          1.   Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
          2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt bezpieczeństwa, ochrony danych i legalności oprogramowania

        Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) nie dotyczy

           3.  Termin realizacji zamówienia : do 30.04.2018r.
           4.  Kryterium wyboru:  

                                                                 a) 100% cena,

            5.  Inne istotne warunki zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadanie przez Wykonawcę co najmniej jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zrealizowane przynajmniej 3 audyty teleinformatyczne w ciągu ostatnich 2 lat licząc od podpisania ofert cenowej oraz dysponowanie minimum jednym audytorem legitymującym się certyfikatem ISO 27001.

c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek ZUS, a tym samym  znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

              6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

a) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) posiadanego certyfikatu jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) referencje dotychczas wykonanych audytów przez Wykonawcę,

c) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) certyfikatu ISO 27001 dla audytora bądź audytorów,

c) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS, a tym samym znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia − oświadczenie na formularzu ofertowym.

d) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

 7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 „Oferta cenowa na wykonanie usługi audytu
teleinformatycznego dla PUP Zakopane”

Nr postępowania: PUP-OAiE-271-9-1/18

 lub drogą elektroniczką na adres :   k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego na dzienniku podawczym lub przy pomocy  poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

                8.    Miejsce i termin złożenia oferty: 05.04.2018r.

Ofertę winna wpłynąć na dziennik podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem do dnia 05.04.2018r  do godz. godz.: 09:00

                 9.       Termin związania ofertą:  10 dni

               10.    Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego:

Roman Popławski, tel. 18 20 217 99

Katarzyna Guńka, tel. 18 20 217 98

 

 ……………………………………….                                                             ………………………………………

      Data, podpis osoby prowadzącej sprawę:                                                     Data, podpis pracownika ds. zamówień publicznych

 

 

…………………………….                                                                                   ………………………….

   (pieczęć zamawiającego)                                                                                ( miejscowość i data)

 

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 3 Wzór umowy

*  niepotrzebne skreślić

Postępowania prowadzone przez: PUP w Zakopanem

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienia publiczne [ 11 ]
inormacja o wyborze oferty.pdf inormacja o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
17-06-05 14:50
Guńka Katarzyna
631.76KB
zmiana SIWZ.pdf zmiana SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-05-15 14:32
Guńka Katarzyna
78.94KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-05-22 10:42
Guńka Katarzyna
545.46KB
Wzór umowy RPO.pdf Wzór umowy RPO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.58MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.52MB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
1.42MB
Program szkolenia.docx Program szkolenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
35.23KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
135KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-05-11 13:23
Guńka Katarzyna
46.41KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-11 13:22
Guńka Katarzyna
2.04MB
Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
15-04-21 15:19
Guńka Katarzyna
250.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Archiwum postępowań [ 1 ]
wykaz usług - zał. nr 3 wykaz usług - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
21.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany [ 2 ]
plan zamówień publicznych na 2018r..pdf plan zamówień publicznych na 2018r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-01-19 09:34
Guńka Katarzyna
1.97MB
plan zamówień 2017.pdf plan zamówień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
17-02-21 12:38
Guńka Katarzyna
38.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postepowania rozstrzygnięte [ 3 ]
informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
18-05-11 11:46
Popł‚awski Roman
4.94MB
Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-04-30 14:46
Popł‚awski Roman
88.5KB
Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18 Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-04-10 09:25
Popł‚awski Roman
2.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postępowania wszczęte [ 44 ]
Protokół.docx Protokół.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-12-21 13:08
Popł‚awski Roman
25.31KB
Protokół z ogłoszenia Protokół z ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-12-17 09:44
Popł‚awski Roman
17.04KB
Wzór umowy Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-12-10 10:58
Popł‚awski Roman
19.22KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019 Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
21.97KB
Formularz ofertowy Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
16.53KB
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-12-10 10:35
Popł‚awski Roman
12.39KB
formularz ofertowy.doc formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
112.5KB
Wykaz zrealizowanych usług Wykaz zrealizowanych usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-12-10 10:34
Popł‚awski Roman
13.17KB
wzór umowy.docx wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-12-06 09:06
Popł‚awski Roman
30.52KB
specyfikacja postępowania.doc specyfikacja postępowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
184.5KB
ogloszenie o zamówieniu.docx ogloszenie o zamówieniu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
16.69KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
187KB
Wzór umowy RPO.doc Wzór umowy RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
216KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
348.5KB
Wzór umowy POWER.doc Wzór umowy POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
230KB
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
222KB
SIWZ prawa jazdy.doc SIWZ prawa jazdy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
265.5KB
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
191KB
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
39.58KB
Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-04-17 12:46
Popł‚awski Roman
32.1KB
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
332KB
Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-03-27 10:39
Popł‚awski Roman
26.53KB
Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
28.13KB
Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
25.98KB
Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
29.04KB
Formularz ofertowy - zał. nr 2 Formularz ofertowy - zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
84.5KB
wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6 wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-08 13:58
Popł‚awski Roman
35.3KB
oświadczenie o niezal. - zał. nr 5 oświadczenie o niezal. - zał. nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
23.83KB
wykaz środków - zał. nr 4 wykaz środków - zał. nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
21.22KB
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-12-08 13:47
Popł‚awski Roman
145.5KB
Specyfikacja zamówienia.pdf Specyfikacja zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-12-04 13:48
Popł‚awski Roman
3.33MB
Wzór umowy załącznik nr 4.docx Wzór umowy załącznik nr 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-12-04 13:37
Popł‚awski Roman
31.4KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.16KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.44KB
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
32.28KB
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-12-04 10:59
Popł‚awski Roman
892.51KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
17-08-18 14:02
Guńka Katarzyna
1.47MB
WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
187KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
348.5KB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.42MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.5MB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
189.5KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-28 14:47
Guńka Katarzyna
44.11KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-28 14:46
Guńka Katarzyna
12.15MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zapytanie ofertowe o cenę [ 7 ]
Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-10-02 11:36
Popł‚awski Roman
2.39MB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
24.42KB
Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
26.52KB
Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-10-02 11:38
Popł‚awski Roman
20.6KB
Wyjaśnienie nr 1.pdf Wyjaśnienie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-10-02 12:01
Popł‚awski Roman
1.02MB
zał. 1 Formularz ofertowy.doc zał. 1 Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
73.5KB
wzór umowy niszczarka.docx wzór umowy niszczarka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
30.71KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 48801

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl