Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Znak sprawy: OAiE-271-8-7/188-7/18                                                       Zakopane, 14.12.2018 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU NA
„DOSTAWĘ KOMPLETNEGO I FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU TJ. 1 SZT. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE, 2 SZT. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE DLA POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM”

             W dniu 14.12.2018 o godz. 09:15 dokonano weryfikacji ofert, które wpłynęły do siedziby Urzędu w związku z ogłoszeniem postępowania na zakup ww. URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH.

Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływu do siedziby Urzędu.

Nr oferty.

Nazwa i adres

 wykonawcy

Cena z formularza ofertowego

Proponowane urządzenia wielofunkcyjne

1

Noba Group,
Ul. Malczewskiego 2,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 14 758,77 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LaserJet Pro M426dw(F6W13A)
2 szt.

2

Andromeda Marek Łęgowski, Ul. Kilińskiego 78A,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 12 841,20 zł

 

Triumph-Adler 2506ci/3206ci
1 szt.

HP LaserJet Pro M426fdn
2 szt.

3

LUXCOPY Urszula Łukasik,
Ul. Nawojowska 95,
33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa brutto 15 498,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LJ Pro M426dw 2 szt.

4

KSERKOP,
Ul. Mazowiecka 60,
30-019 Kraków

Cena ofertowa brutto 14 760,00 zł

 

Konica Minolta bizub C308
1 szt.

HP LJ Pro M426fdw 2 szt.

 

 

   W wyznaczonym w specyfikacji terminie (tj. 14.12.2018 godz. 9:00) do siedziby Urzędu wpłynęły cztery oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający dokonana w możliwie krótkim czasie sprawdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz złożonej przez niego oferty pod kątem kryteriów oceny wymienionych w specyfikacji. Protokół z wyboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.pupzakopane.pl oraz przesłany w wersji elektronicznej do zainteresowanego Wykonawcy.

 Sporządziła:
Katarzyna Guńka,
tel. 18/20-217-98

Osoby obecne podczas weryfikacji ofert:
Katarzyna Guńka
………………………………………………
Roman Popławski
……………………………………………….

 

Nr sprawy: PUP-OAiE-271-8-7/18                                                              Zakopane, 12.12.2018 r.

Wyjaśnienie nr 1

 w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia do 30 000 euro

 Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14

Zaprasza do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem do Formularza Ofertowego: 

DOSTAWA SIECIOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH  DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZAKOPANEM

 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych ( 1szt. kolorowe, 2 szt. monochromatyczne)

 Na pytanie Wykonawcy:

Jaka jest wymagana minimalna prędkość kopiowania/druku dla urządzenia A3 i urządzeń A4.Czy urządzenie A3 ma być wyposażone w podajnik oryginałów z odwracaniem (RADF/DADF) i podstawę. Czy urządzenia mają być gotowe do pracy – z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych(tonery, bębny)?

 Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Minimalna prędkość kopiowania/druku mono dla urządzenia A3 – 26 str./min

Minimalna prędkość kopiowania/druku mono dla urządzenia A4 – 30 str./min

Urządzenie A3 ma być wyposażone w podajnik oryginałów z odwracaniem i podstawę

Urządzenia mają być gotowe do pracy z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny)

 


 

                                                                                                                     Zakopane, 10.12.2018r.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (miejscowość i data)

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 - 19 / 19

1.  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
2.  Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości lokali:
a) Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, mieszczącego się przy ul. Ks. Stolarczyka 14
b) Centrum Aktywizacji Zawodowej, mieszczącego się przy ul. Ks. Stolarczyka 12

 W ramach zawartej w następstwie niniejszego postępowania umowy Wykonawca będzie wykonywać czynności powszechnie przyjęte dla tego typu usług, zapewniając czystość, higienę, estetykę i zapach w pomieszczeniach biurowych PUP w Zakopanem.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń , w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Na taką okoliczność Zamawiający przedstawi Wykonawcy ekspertyzę opisującą stopień stwierdzonego uszkodzenia, a Wykonawca w terminie 7 dni od jej otrzymania przedstawi swoje stanowisko i decyzję o sposobie pokrycia kosztów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich środków i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności  środków myjących , czyszczących, dezynfekujących, toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości, m.in. worków na śmieci i do niszczarek; mydła w płynie; płynu do mycia naczyń; papieru toaletowego (BIAŁY, min.2 warstwowy); ręczników papierowych (białe); kostek WC dezynfekcyjno-zapachowych;  odświeżaczy do powietrza;

Używane przez Wykonawcę  środki muszą być bezspornie dobrej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku posiadające karty charakterystyki, bezpieczne dla ludzi i każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco-myjące.

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności  odpowiadały wymogom ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 143)

Zamawiający  w ramach umowy udostępni Wykonawcy  pomieszczenie do przechowywania sprzętu
i środków czystości. Koszty energii elektrycznej i wody, zużytych w ilościach potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi Zamawiający  pokryje z własnych środków finansowych i kosztami tymi nie będzie obciążał Wykonawcy.

Całkowita powierzchnia objęta ww. usługą :
- budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem to 262 m² 
- budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem to 130,70 m²  
- powierzchnia okien w obydwóch budynkach wynosi 62 m²   (wszystkie okna znajdują się   na parterze)
- w budynkach znajduje się łącznie 5 węzłów sanitarnych i 4 aneksy kuchenne.

Zakres przedmiotu zamówienia sprzątania pomieszczeń obejmuje 3 razy w tygodniu w odstępach jednodniowych:
-
zamiatanie , odkurzanie podłóg w pomieszczeniach
- usuwanie śmieci to znaczy, m.in. opróżnianie koszy i niszczarek 
- ścieranie kurzu z krzeseł, biurek i szaf i innych mebli znajdujących się w pomieszczeniach
- odkurzanie ręczne drzwi, parapetów okiennych, listew ozdobnych, kaloryferów
- usuwanie kurzu i zmywanie przeznaczonym do tego celu środkiem czyszczącym urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach tj. telefonów, komputerów (z wyłączeniem klawiatur i myszy), niszczarek i faksów
- mechaniczne  usuwanie (za pomocą odkurzacza) kurzu z mebli tapicerskich, wykładzin podłogowych, zamiatanie korytarzy oraz każdorazowe umycie korytarzy na mokro przy użyciu dla danej powierzchni środków chemicznych
- usuwanie małych plam z dywanów lub wykładzin dywanowych
- przecieranie  na wilgotno ścian wyłożonych płytkami w pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach, oraz mycie urządzeń sanitarnych
- uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach

Czynności wykonywane okresowo tzn.  co 7 dni 
-
mycie z użyciem właściwych środków chemicznych podłóg, pokrytych wykładzinami, płytkami ceramicznymi, parkietem lub innymi materiałami
- dezynfekowanie za pomocą specjalnych środków muszki czy umywalek w sanitariach
- mycie ścian pokrytych płytkami glazurowanymi w sanitariatach
- zmycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem powierzchni mebli oraz drzwi  - w ostatni roboczy dzień tygodnia czyszczenie krawędzi, kątów i innych trudno dostępnych miejsc, usunięcie kurzu z płytek ściennych 

Według potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku tj.  w miesiącu kwietniu, sierpniu i do 20 grudnia :
- mycie okien i lamp

 Do wykonania wszelkich czynności czyszczących należy używać środków dopuszczonych do stosowania, posiadających odpowiednie atesty, w stężeniu zalecanym przez producenta tych środków.  Środki czystości materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia dostarczać będzie wykonawca ( w tym m.in. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do naczyń, worki na śmieci do koszy i niszczarek). Środki czystości i materiały dostarczane będą w oryginalnych opakowaniach w celu prawidłowej ich identyfikacji.

Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby osób sprzątających w celu należytego utrzymania czystości, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadana wiedzą
i doświadczeniem.

Usługa sprzątania wykonywana będzie w godzinach pracy Urzędu  od 7:30 do 15:30

Wykonawcy  mogą przeprowadzić wizję lokalną  w PUP i CAZ po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny
z pracownikiem Urzędu upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami  w ramach przedmiotowego postępowania.

3.   Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.01.2019r do dnia 30.12.2019

4.   Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

 1. - Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości      prawnej o ile spełnia warunki określone w niniejszym postępowaniu.
  - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  - Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty jak również nie jest ogłoszeniem. Otrzymanie w jego konsekwencji  oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa za strony oferenta do realizacji zamówienia.
  - Oferenci  uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia
  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego

 1. w formie pisemnej, w języku polskim. Do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis
  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem.
  - Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
  - Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  - Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej i wersji papierowej.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę, Zaleca się by nie używać w ofercie korektora.
- W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zakopanem i Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zakopanem"

6. Wybór najkorzystniejszej oferty.  

 1. - W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  - W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę. 
  - Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
  - O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie poczta elektroniczną na wskazany adres e-mail Oferentów, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej. 
  - O miejscu  i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

7.   Osoba prowadząca zamówienie (kontakt, tel., e-mail): Katarzyna Guńka, tel. 18 20 217 98, k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

8.   Unieważnienie zapytania ofertowego.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania (bez podania przyczyny).

9.   Kryteria i zasady oceny ofert

      a)  80% cena, Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt , pozostali oferenci będą oceniani wg następującego wzoru:

        najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 80 pkt = liczba uzyskanych punktów

        cena ofertowa brutto oferty badanej

 

     b) 20% doświadczenie wykonawcy,  ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie   dołączonych do oferty referencji:

  Liczba prawidłowo wykonanych usług  1-5   - 10 pkt

  Liczba prawidłowo wykonanych usług 6 i więcej – 20 pkt

10.   Termin, miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem ul. Ks. Stolarczyka 14 lub pocztą elektroniczną na adres .  Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Ofertę złożyć należy do dnia 21.12.2018 godz. 08:00

11.   Termin związania ofertą :  30 dni.

                                                                                                                                                           ………………………………………

                                                                                                                                                      Podpis pracownika ds. zamówień publicznych

                                                                                                                                                          ………………………………………..

                                                                                                                                                                                     Podpis Dyrektora 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
Wykaz zrealizowanych usług


                                                                                                         Zakopane, 05.12.2018 r.                        

                                                                                                                                              (miejscowość i data)

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 7 / 18

 

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu tj. 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji)

3.   Termin wykonania zamówienia: do 21.12.2018 r.

4.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)        podpisany i wypełniony formularz „Oferta”,

b)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.”,

c)        podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy” dot. przedłożonego sprzętu,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

d)        uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   100% cena

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98, k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl
 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

Dostawa kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu tj. 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-7/18

Nie otwierać przed 14.12.2018

 

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną na adres k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl do dnia
14 grudnia 2018 roku, do godz. 900

 

 1. Termin związania ofertą : 30 dni

……………….....…………..........….                                                  ………..........………………………………

Podpis osoby prowadzącej zamówienie                                                               Podpis pracownika ds. zamówień publicznych

 

                                                                                                              ………………………………………..

                                                                                                                              Podpis Dyrektora

 


 

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 ZAKOPANE,
Tel. (0-18) 20 154 79
e- mail: krza[at]praca.gov.pl    

 Nr sprawy: PUP-OAiE-271-1P-2/18                                                                      Zakopane, 15.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8, na:

Dostawę dwóch monitorów Full HD LFD do pracy ciągłej o przekątnej 47” – 49”; dwóch playerów (komputery sterujące)  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 15.10.2018 r. do godz. 08.:00, wpłynęła jedna oferta, tj.:

  AJHmedia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 17 097,00 zł

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca zaoferował cenę, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 Sporządziła: Katarzyna Guńka

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU NA USŁUGI SPOŁECZNE
I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr sprawy: OAiE – 271 – 1P - 1/ 18

 

1.   Zamawiający:

                    Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

              ul. Ks. Stolarczyka 14

       34-500 Zakopane

adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ: http://www.bip.pupzakopane.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E ,  kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C zorganizowane łącznie dla 7 osób bezrobotnych. Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Funduszu Pracy

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie Rozdziału 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm)

3.   Termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2018r.

4.   Warunki, udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1)    niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP,

2)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a)    posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

b)  posiadania aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź innego równorzędnego rejestru krajowego lub zagranicznego,

c)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

d)  prowadzenia analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń – na podstawie zatwierdzonej pieczęcią i podpisem kwestionariusza dołączonego do oferty- zał. nr 2 do SIWZ,

e)    dysponowania na moment wykonywania umowy wykładowcami zajęć posiadającymi:

- doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 1 szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu szkolenia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone przez różnych wykładowców należy wskazać doświadczenie każdego z nich oddzielnie (przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia) z właściwej specjalności,

-  uprawnienia do wykonywania działalności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U z 2016 r. poz. 280)

f)   posiadania doświadczenia w postaci przeszkolonych min. 10 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

g)    dysponowania wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zobowiązanie do dysponowania danym potencjałem).

h) Nieposiadanie powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia – zał. nr 5 do SIWZ.

5.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

1)       oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu – na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)       zatwierdzony podpisem i pieczęcią wzór Kwestionariusz końcowej oceny szkolenia potwierdzający prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.- załącznik nr 2 do SIWZ,

3)       wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i  doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

4)         oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym przeznaczonym do realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem – załącznik nr 4 do SIWZ,

5)         oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 do SIWZ,

6)       oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7)       wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

8)       Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – Załącznik nr 1 do SIWZ,

9)       W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

 1) Doświadczenie Wykonawcy – max. 20 pkt

2) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług – max 20 pkt,

3) Cena szkoleń – max 60 pkt

Ocena ofert będzie odbywała się wg następujących zasad:

Ad 1 Przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej będzie brane pod uwagę:

  posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia (ilość przeszkolonych osób) musi być przynajmniej 10 ( na podstawie dołączonych dokumentów)

                 - od 10 do 50 przeszkolonych osób - 5 pkt

                 - od 51 do 100 przeszkolonych osób- 10 pkt

                 - d 101 i więcej przeszkolonych osób – 20 pkt

 Ad 2 Przy ocenie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług będą brane pod uwagę:

 a) posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością usług obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada certyfikat jakości usług otrzyma – 10 pkt

                 - brak certyfikatu jakości usług – 0 pkt

 b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty:

                  - instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację kuratora oświaty otrzyma – 10 pkt

                 - brak akredytacji kuratora oświaty – 0 pkt

 Ad 3 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższa ceną, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

         najniższa cena ofertowa brutto

C =  --------------------------------------------  x 60 pkt = liczba uzyskanych

        cena ofertowa brutto oferty badanej

Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT).  Jeżeli cena podana cyfrą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie Zamawiający uzna za prawidłową cenę podaną słownie.

 7. Osoba prowadząca postępowanie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Katarzyna Guńka, tel.18 20 217 98, e-mail: k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

 1. 8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

1) Ofertę należy sporządzić: w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, w sposób trwały, a dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów specyfikacji postępowania.

2) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3) Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
(np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14

OFERTA NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; D; C+E; C,C+E, kursy kwalifikacji wstępnej

 przyspieszonej dla kat. C i D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
uzupełniającej dla kat. D
oraz kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C”

znak sprawy: OAiE-271-1P-1/18

Nie otwierać przed godz. 9.00 w dniu 30.04.2018 r.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinien na pierwszej stronie oferty zawrzeć zapis, które części oferty nie mogą być ujawnione do wiadomości publicznej.

5) Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2018 r. o godz. 9.00

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,
 ul. Ks. Józefa Stolarczyka 14, sekretariat - pok. nr 8. Dla ofert przesłanych pocztą czy pocztą kurierską decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 1. 9.    Termin związania ofertą :30 dni

10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
SIWZ prawa jazdy.doc
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
Wzór umowy POWER.doc
Wzór umowy RPO.doc
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
Informacja o wyborze oferty
 
 

 

 


 

Zakopane, 09.03.2018r.

                  

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nr sprawy: OAiE – 271 -8- 1 / 18

 

1.   Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane

2.   Opis przedmiotu zamówienia : zakup i dostawa niszczarki ( 2szt.) dla PUP w Zakopanem

Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS)

30191400-8 Niszczarki,

3.Opis przedmiotu zamówienia:

     Minimalne parametry zamówienia

 • Typ niszczarki – biurowa
 • Typ cięcia – ścinki lub paski
 • Możliwość niszczenia płyt CD/DVD – tak
 • Możliwość niszczenia kart magnetycznych – tak
 • Cięcie zszywek/małych spinaczy – tak
 • Ilość kartek niszczona jednorazowo – min. 10
 • Funkcja cofania przy zacięciu papieru – tak
 • Automatyczny start/stop – tak
 • Pojemność kosza – min. 25 l
 • Szczelina wejściowa – min. 225mm
 • Ilość użytkowników – od 3 do 5 osób
 • Moc – min. 300W
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem – tak
 • Gwarancja na całość urządzenia – 2 lata
 • Gwarancja na noże tnące – 5 lat

 

 

4.   Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od wyboru oferty

5.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

6.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków,
     a)podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1,

          b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
            w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 

c)uwierzytelnione kserokopie dokumentów (potwierdzenia gwarancyjne producenta) wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia),

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   100% cena

8.Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Katarzyna Guńka , tel. 18 20 217 98

9.Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł:

„Oferta cenowa na zakup i dostawę niszczarki ( 2 szt.) dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.

Nr sprawy OAiE-271-8-1/18

Nie otwierać przed 16.03.2018”

 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy przesłać lub złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Józefa Stolarczyka 14, do pokoju nr 8 (sekretariat) do dnia
16 marca 2018 roku, do godz. 900

   Ofertę można złożyć również pocztą elektroniczną na adres:

10.Termin związania ofertą : 30 dni

 


 

Zakopane, 26.03.2018r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Nr sprawy: OAiE-271-9-1/18

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych

 

          1.   Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane
          2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest audyt teleinformatyczny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem na który składa się: audyt bezpieczeństwa, ochrony danych i legalności oprogramowania

        Kod CPV (dotyczy zamówień finansowanych z EFS) nie dotyczy

           3.  Termin realizacji zamówienia : do 30.04.2018r.
           4.  Kryterium wyboru:  

                                                                 a) 100% cena,

            5.  Inne istotne warunki zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadanie przez Wykonawcę co najmniej jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zrealizowane przynajmniej 3 audyty teleinformatyczne w ciągu ostatnich 2 lat licząc od podpisania ofert cenowej oraz dysponowanie minimum jednym audytorem legitymującym się certyfikatem ISO 27001.

c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek ZUS, a tym samym  znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

              6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów :

a) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) posiadanego certyfikatu jednego z tytułów Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist lub Microsoft Certified Desktop Support Technician,

b) referencje dotychczas wykonanych audytów przez Wykonawcę,

c) skan lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) certyfikatu ISO 27001 dla audytora bądź audytorów,

c) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS, a tym samym znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia − oświadczenie na formularzu ofertowym.

d) formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

 7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 „Oferta cenowa na wykonanie usługi audytu
teleinformatycznego dla PUP Zakopane”

Nr postępowania: PUP-OAiE-271-9-1/18

 lub drogą elektroniczką na adres :   k.gunka[at]pup.zakopane.org.pl

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego na dzienniku podawczym lub przy pomocy  poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

                8.    Miejsce i termin złożenia oferty: 05.04.2018r.

Ofertę winna wpłynąć na dziennik podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem do dnia 05.04.2018r  do godz. godz.: 09:00

                 9.       Termin związania ofertą:  10 dni

               10.    Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego:

Roman Popławski, tel. 18 20 217 99

Katarzyna Guńka, tel. 18 20 217 98

 

 ……………………………………….                                                             ………………………………………

      Data, podpis osoby prowadzącej sprawę:                                                     Data, podpis pracownika ds. zamówień publicznych

 

 

…………………………….                                                                                   ………………………….

   (pieczęć zamawiającego)                                                                                ( miejscowość i data)

 

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 3 Wzór umowy

*  niepotrzebne skreślić

Postępowania prowadzone przez: PUP w Zakopanem

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienia publiczne [ 11 ]
inormacja o wyborze oferty.pdf inormacja o wyborze oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-06-05 14:50
Guńka Katarzyna
631.76KB
zmiana SIWZ.pdf zmiana SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-05-15 14:32
Guńka Katarzyna
78.94KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-05-22 10:42
Guńka Katarzyna
545.46KB
Wzór umowy RPO.pdf Wzór umowy RPO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.58MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:25
Guńka Katarzyna
1.52MB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
1.42MB
Program szkolenia.docx Program szkolenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
35.23KB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-05-11 13:24
Guńka Katarzyna
135KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-05-11 13:23
Guńka Katarzyna
46.41KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-11 13:22
Guńka Katarzyna
2.04MB
Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf Regulamin ZP art. 4 pkt. 8.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
15-04-21 15:19
Guńka Katarzyna
250.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Archiwum postępowań [ 1 ]
wykaz usług - zał. nr 3 wykaz usług - zał. nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
21.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany [ 2 ]
plan zamówień publicznych na 2018r..pdf plan zamówień publicznych na 2018r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-01-19 09:34
Guńka Katarzyna
1.97MB
plan zamówień 2017.pdf plan zamówień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-02-21 12:38
Guńka Katarzyna
38.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postepowania rozstrzygnięte [ 3 ]
informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-05-11 11:46
Popł‚awski Roman
4.94MB
Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc Informacja_o złożonych ofertach-ogólna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-04-30 14:46
Popł‚awski Roman
88.5KB
Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18 Protokół zamówienia publicznego nr_9_1_18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-04-10 09:25
Popł‚awski Roman
2.94MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Postępowania wszczęte [ 42 ]
Wykaz zrealizowanych usług Wykaz zrealizowanych usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-10 10:34
Popł‚awski Roman
13.17KB
Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus Oświadczenie o niezaleganiu podatków i zus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-10 10:35
Popł‚awski Roman
12.39KB
Formularz ofertowy Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
16.53KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019 Ogłoszenie o zamówieniu - sprzątanie 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-10 10:36
Popł‚awski Roman
21.97KB
Wzór umowy Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-12-10 10:58
Popł‚awski Roman
19.22KB
ogloszenie o zamówieniu.docx ogloszenie o zamówieniu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
16.69KB
formularz ofertowy.doc formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
112.5KB
specyfikacja postępowania.doc specyfikacja postępowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-12-06 09:07
Popł‚awski Roman
184.5KB
wzór umowy.docx wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-12-06 09:06
Popł‚awski Roman
30.52KB
Załączniki 1-6 do SIWZ.docx Załączniki 1-6 do SIWZ.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
39.58KB
WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc WZÓR_dziennika_zajęć RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-04-17 12:50
Popł‚awski Roman
332KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
348.5KB
WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP zał. 6 do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
187KB
Wzór umowy RPO.doc Wzór umowy RPO.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-04-17 12:49
Popł‚awski Roman
216KB
Wzór umowy POWER.doc Wzór umowy POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
230KB
Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc Wzór umowy FP, zał. 3,4,5, do umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-04-17 12:48
Popł‚awski Roman
222KB
SIWZ prawa jazdy.doc SIWZ prawa jazdy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
265.5KB
Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc Formularz_ofertowy i program szkolenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-04-17 12:47
Popł‚awski Roman
191KB
Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx Ogłoszenie o wszczęciu postęp.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-04-17 12:46
Popł‚awski Roman
32.1KB
Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx Zapytanie ofertowe-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-03-27 10:39
Popł‚awski Roman
26.53KB
Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx Zał 1. Opis przedmiotu zamówienia-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
28.13KB
Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx Zał 2. Formularz ofertowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
25.98KB
Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx Zał 3. Wzór umowy-AUDYT.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-03-26 14:45
Popł‚awski Roman
29.04KB
Formularz ofertowy - zał. nr 2 Formularz ofertowy - zał. nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-12-08 14:01
Popł‚awski Roman
84.5KB
wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6 wzór umowy_usługa sprzątania - zał. nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-12-08 13:58
Popł‚awski Roman
35.3KB
oświadczenie o niezal. - zał. nr 5 oświadczenie o niezal. - zał. nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
23.83KB
wykaz środków - zał. nr 4 wykaz środków - zał. nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-12-08 13:57
Popł‚awski Roman
21.22KB
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-12-08 13:47
Popł‚awski Roman
145.5KB
Specyfikacja zamówienia.pdf Specyfikacja zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-12-04 13:48
Popł‚awski Roman
3.33MB
Wzór umowy załącznik nr 4.docx Wzór umowy załącznik nr 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-12-04 13:37
Popł‚awski Roman
31.4KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.16KB
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
27.44KB
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-12-04 13:35
Popł‚awski Roman
32.28KB
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-12-04 10:59
Popł‚awski Roman
892.51KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
17-08-18 14:02
Guńka Katarzyna
1.47MB
WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc WZÓR_dziennika_zajęć FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
187KB
WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc WZÓR_dziennika_zajęć POWER.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
17-07-28 14:49
Guńka Katarzyna
348.5KB
Wzór umowy FP.pdf Wzór umowy FP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.42MB
Wzór umowy POWER.pdf Wzór umowy POWER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
1.5MB
Formularz_ofertowy.doc Formularz_ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-07-28 14:48
Guńka Katarzyna
189.5KB
Załączniki do siwz.docx Załączniki do siwz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-07-28 14:47
Guńka Katarzyna
44.11KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-07-28 14:46
Guńka Katarzyna
12.15MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zapytanie ofertowe o cenę [ 7 ]
Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-10-02 11:36
Popł‚awski Roman
2.39MB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
24.42KB
Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx Załącznik nr 1 Formularz Cenowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-10-02 11:37
Popł‚awski Roman
26.52KB
Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx Załacznik nr 2 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-10-02 11:38
Popł‚awski Roman
20.6KB
Wyjaśnienie nr 1.pdf Wyjaśnienie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-10-02 12:01
Popł‚awski Roman
1.02MB
zał. 1 Formularz ofertowy.doc zał. 1 Formularz ofertowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
73.5KB
wzór umowy niszczarka.docx wzór umowy niszczarka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-03-09 09:58
Guńka Katarzyna
30.71KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 38230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl